vrijdag 29 januari 2010

Aanleren letterclusters leidt niet tot sneller lezen van nieuwe woorden

Leesmethode stok-stip-stap werkt nietKinderen leren niet beter lezen met rijtjes als ‘stok'-'stip'-'stap'. Ze hebben weinig aan rijtjes woorden met maar één letter verschil. In het leesonderwijs wordt volop gebruik gemaakt van deze technieken. Maar kinderen maken geen gebruik van lettereenheden als ‘st', en woorden die te veel op elkaar lijken zorgen juist voor verwarring, vooral bij dyslectische kinderen, leert onderzoek van Eva Marinus (UvA).


Zo'n tien procent van alle schoolgaande kinderen heeft problemen met leren lezen. Eva Marinus ontdekte dat het zogeheten technisch lezen dat op veel scholen wordt onderwezen, niet altijd goed werkt. In het technisch leesonderwijs gaat het erom dat kinderen de overstap maken van het letter voor letter ontcijferen (verklanken) naar het direct herkennen van woorden. Bij kinderen met dyslexie komt deze automatisering niet goed op gang. Een mogelijke verklaring is dat deze kinderen minder gebruik leren maken van grotere lettereenheden zoals de ‘st' in ‘stok'.


Uit Marinus' onderzoek blijkt nu dat kinderen die lettereenheden helemaal niet gebruiken. Zelfs het expliciet aanleren van lettereenheden als ‘st' of ‘gr' heeft geen effect op het sneller leren lezen. Alleen lettercombinaties als ‘oe' in soep werden wel als eenheid verwerkt. So#ep is dus lastiger te lezen dan s#oep.


Voor leeszwakke kinderen zit nog een extra addertje onder het gras, toonde Marinus aan. Onbekende woorden die op veel woorden lijken, met veel buurwoorden dus, worden sneller gelezen dan onbekende woorden met weinig bekende buren. Maar bij het lezen van bekende woorden zitten veel voorkomende buurwoorden beginnende lezers en kinderen met dyslexie juist in de weg. Zo komt ‘lak' veel minder vaak voor dan ‘bak'. Als kinderen met dyslexie ‘lak' moeten lezen hebben zij last van het vaker voorkomende ‘bak'. Volgens Marinus leren kinderen met dyslexie daarom misschien juist beter lezen met rijtjes woorden die veel van elkaar verschillen.


Bron: de standaard.be

vrijdag 22 januari 2010

Meer geld voor dyslexie

De Etten-Leurse afdeling van FNV Lokaal wil dat de overheid meer geld beschikbaar stelt voor de aanpak van dyslexie onder jongeren.

Dat schrijft de organisatie in een brief aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Jet Bussemaker.

De oproep is een vervolg op een onderzoek naar dyslexie dat FNV Lokaal vorig jaar op twee basisscholen en twee middelbare scholen in Etten-Leur uitvoerde. Daaruit bleek onder andere dat de woordblindheid in veel gevallen pas op de middelbare school wordt ontdekt.

Volgens Ton Lips van FNV Lokaal komt dat doordat veel leerlingen op de basisschool 'trucjes' hanteren waarmee ze hun dyslexie kunnen verbloemen. "Maar als ze dan op de middelbare school bijvoorbeeld een vreemde taal moeten leren, werken die trucjes opeens niet meer."

Daarnaast speelt mee dat de normering op de middelbare school veel scherper is dan op de basisschool.

FNV Lokaal pleit er daarom bij de staatssecretaris voor om de financiële hulp die ouders van kinderen met dyslexie kunnen ontvangen, niet langer leeftijdsafhankelijk te laten zijn.

Ook wil de organisatie dat de kosten voor onderzoek en behandeling worden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Het verkrijgen van de benodigde verklaring van een orthopedagoog kost 350 euro, de daaropvolgende behandelingen variëren in prijs tussen de 45 en 60 euro per uur. Nu kunnen alleen gezinnen die op of rond het minimuminkomen leven aanspraak maken op vergoeding. FNV Lokaal vermoedt echter dat veel mensen deze vergoeding niet aanvragen uit schaamte over hun inkomenspositie of omdat ze niet weten hoe ze de benodigde papieren moeten invullen.

Met de oproep hoopt de organisatie uiteindelijk het schoolverzuim onder dyslectische kinderen terug te dringen.


Bron:bndestem

vrijdag 15 januari 2010

Lees zoals iemand die dyslexie heeft?

Heeft u het al altijd afgevraagd hoe het zou voelen als je dyslexie hebt ? In dit kort tekstje staan alle letters door elkaar, alleen de eerste en de laatste letter staan op hun plaats. Lees zeker dit tekstje, en kijk eens of je het vlot kan lezen.


Tekst in Dyslexie

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het niet uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we niet ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel.

Oorspronkelijke tekst

Volgens een onderzoek op een Engelse universiteit maakt het niet uit in welke volgorde de letters in een woord staan, het enige wat belangrijk is is dat de eerste en de laatste letter op de juiste plaats staan. De rest van de letters mogen willekeurig geplaatst worden en je kunt vervolgens gewoon lezen wat er staat. Dit komt omdat we niet elke letter op zich lezen maar het woord als geheel.


Ongeveer zo leest iemand met dyslexie. Geef de tekst eens door aan je vrienden of familieleden. Kan iedereen de tekst lezen ?

Bron: superjona

zondag 10 januari 2010

Een op tien kinderen leert moeilijk praten

Ongeveer 10 % van de kinderen heeft een probleem met leren praten. Ze hebben bijvoorbeeld dyslexie of een beperkte woordenschat. De helft draagt het probleem levenslang mee. Dat zegt professor Inge Zink in de Morgen.
Ongeveer 5 % van de Vlaamse kinderen heeft een specifieke taalontwikkelingsstoornis zoals dyslexie. "Zo’n probleem heeft een kind voor het leven", zegt professor taalontwikkeling Inge Zink (KU Leuven) in De Morgen. Maar er zijn ook problemen waar kinderen uit groeien. “Het gaat dan meestal om een taalvertraging waarbij een kind bijvoorbeeld een beperkte woordenschat heeft of zinnen niet juist kan vormen. Logopedie kan dat wegwerken. Sommige kinderen zijn niet zo sportief of muzikaal, anderen zijn niet zo sterk in taal”, aldus de professor. In totaal leert 7 à 10 % van de kinderen moeilijk praten.

Er is een duidelijk onderscheid tussen jongens en meisjes. Uit een onderzoek in Groot-Brittannië blijkt dat 13 % van de meisjes ooit een taalprobleem ondervond, tegenover 22 % van de jongens. "De taalontwikkeling verloopt bij jongens vaak iets trager dan bij meisjes en hun uitspraak is vaak iets minder goed", zegt Zink. "Zodra ze naar de kleuterschool gaan, verdwijnt dat verschil. Het is wel zo dat meer jongens taalstoornissen hebben dan meisjes."

Een taalachterstand op jonge leeftijd kan kinderen later parten spelen. "Als een kind tijdens de kleuterschool niet aan zijn taalproblemen werkt, zal het in de lagere school gemakkelijker lees- en schrijfproblemen krijgen."

Bron Klasse voor ouders.

Woordenschat is voor kinderen heel belangrijk in hun verdere taal ontwikkeling. Vandaar dat ik ook de ouders adviseert om de kinderen liefs iedere dag voordat zie gaan slapen een verhaaltje voor te gelezen.

zondag 3 januari 2010

Dyslexie is sleutel tot zakelijk succes

Dyslexie wordt doorgaans beschouwd als een (leer)probleem. Maar volgens de Sunday Times is deze aandoening voor veel mensen juist de sleutel tot succes, want de vleesgeworden succesverhalen, de miljonairs, blijken veel vaker dyslectisch te zijn dan minder geslaagde medemensen.

Een Britse denktank, Tulip Financial Research legde in opdracht van een nieuwe BBC-televisiereeks over schatrijke mensen zo'n 300 miljonairs - in Britse pond, dus nog rijker dan een euro-miljonair - op de rooster en kwam tot de conclusie dat maar liefst 40 procent van hen leed aan dyslexie - een percentage dat maar liefst vier maal zo hoog ligt als bij mensen die het materieel minder ver hebben geschopt.

Dat komt volgens de onderzoekers doordat mensen met dyslexie, die vaak problemen hebben met details, juist daardoor goed zijn in het ontdekken van de grote lijnen en het bedenken van originele ideeën. Daarbij komt volgens Adrian Atkinson, een zakenpsycholoog die meewerkte aan het onderzoek, dat "de meeste mensen die miljonair worden, een moeilijke jeugd hebben gehad of hebben gekampt met grote frustraties. Dyslexie is daarbij een belangrijke drijfveer".

De cijfers worden bevestigd door de levensverhalen van beroemde rijkaards zoals Virginbaas Sir Richard Branson, die zegt op school zoveel leerproblemen te hebben gehad als gevolg van zijn dyslexie "dat ik toch geen goede resultaten haalde" en die nu nog altijd problemen heeft met het verschil tussen bruto en netto, juist door zijn aandoening "goed kan delegeren en een probleem globaal kan bekijken".

Bron GVA.be