maandag 31 mei 2010

Injona maakt digitaal lezen en luisteren mogelijk
Het digitaal beschikbaar stellen van lesmateriaal staat sinds kort bij beleidsmakers hoog op de agenda. Sinds afgelopen schooljaar de wet Gratis Schoolboeken is ingevoerd zijn scholen ook verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van aangepaste schoolboeken, bijvoorbeeld voor leerlingen met een leesbeperking zoals dyslexie. Aangepaste schoolboeken bestaan uit een digitaal bestand op een CD-rom en kunnen beluisterd worden met behulp van ICT-software op een laptop of computer. Deze digitale bestanden worden onder andere gebruikt als content voor ICT-software als Kurzweil 3000, Sprint/Sprint Plus en Claroread. Deze aangepaste manier van leren kan uw dyslectische kinderen of leerlingen veel cognitieve ontwikkelingskansen opleveren. Injona digitaliseert boeken op aanvraag voor alle lagen van het onderwijs, dus zowel voor basis-, middelbaar als hoger en wetenschappelijk onderwijs. Er is geen beperking met betrekking tot het aantal beschikbare titels. U kunt bij Injona terecht voor het omzetten van een boek of ander tekstbestand naar een PDF- of KES-bestand. Injona werkt voor scholen en instellingen, maar zeker ook voor particulieren. Lees hier verder >>

donderdag 27 mei 2010

Succesvolle ondernemers met dyslexie

maandag 24 mei 2010

Zorg op de scholen van het Voortgezet onderwijs voldoet onvoldoende ?

ZORG Minder dan de helf van de scholen voor voortgezet onderwijs voldoet aan wetelijke vereisten rond de zorg voor leerlingen met specifeke onderwijsbehoefen, bleek uit een
verkennend onderzoek van de inspectie op 62 scholen (Inspectie van het Onderwijs, 2010c).
Wetelijk verplichte handelingsplannen voor leerlingen met leerwegondersteuning ontbreken regelmatig, evenals plannen voor leerlingen met een rugzak.
Vergelijkbare percentages vond de inspectie eerder voor leerlingen met
andere beperkingen (Inspectie van het Onderwijs, 2008b).
Scholen kunnen zich zonder handelingsplan niet verantwoorden voor het onderwijs dat ze aan zorgleerlingen geven.
Ook kunnen ze de efecten van hun aanpak niet duidelijk maken.

Meer weten lees Hier verder.

Bron: onderwijsinspectie.

maandag 17 mei 2010

Examenstress voor ruim 200.000 leerlingen

Voor ruim 204.000 jongeren (ongeveer 108.000 vmbo'ers, 57.000 havisten en bijna 40.000 vwo-scholieren) jongeren is de eindexamentijd begonnen .

Op 1 juni is de examenstress voor alle leerlingen weer voorbij. Het wachten is dan op de uitslag. Die komt een paar weken later.

Op deze pagina vind je alle info die je nodig hebt voor de centrale examens. Van oefenexamens tot roosters en samenvattingen.

Allemaal heel veel SUCCES !

maandag 10 mei 2010

Meer handen in de klas door passend onderwijs

De inrichting van passend onderwijs verandert ingrijpend.

Er komen meer handen in de klas en leraren worden beter begeleid bij de omgang met zorgleerlingen. De bureaucratie wordt verminderd en er komt meer maatwerk voor kinderen. Ouders worden sterker betrokken bij het onderwijs en weten zich via een zorgplicht voor het schoolbestuur verzekerd van een passende plek voor hun kind. Het speciaal onderwijs blijft noodzakelijk en wordt verbeterd. Dat meldt staatssecretaris Dijksma van Onderwijs mede namens staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs en minister Rouvoet van Jeugd en Gezin in een brief aan de Tweede Kamer.

Van de ruim twee miljard euro die jaarlijks voor passend onderwijs wordt uitgetrokken komt nu te weinig terecht in de klas. De inzet van geld voor zorg is niet helder. Kinderen die extra aandacht nodig hebben, krijgen niet altijd de ondersteuning die ze verdienen. Leraren hebben nog steeds te weinig steun in de klas. Veel tijd en energie gaat verloren aan indicatietrajecten en bureaucratie. Ondanks inspanningen van alle betrokkenen zitten jaarlijks 3000 kinderen zonder onderwijs thuis.

Het kabinet wil dat het budget voor passend onderwijs wel in de klas terecht komt. Geld voor bovenschoolse voorzieningen en onnodige overhead moet worden ingezet voor meer handen in de klas in de vorm van een onderwijsassistent of een speciale leraar, voor betere ondersteuning en opleiding van leraren en het verminderen van de bureaucratie. Er wordt samen met de besturen, ouders en leraren een landelijk referentiekader zorg opgesteld. Met de verandering geeft het kabinet de school de ruimte om betere zorg aan kinderen te bieden en wordt paal en perk gesteld aan de bestuurlijke drukte die passend onderwijs dreigt te beheersen. De versterking van de samenwerking met jeugdzorg en jeugdhulpverlening is een belangrijk uitgangspunt. De maatregelen vloeien voort uit de herziening van passend onderwijs, die voor de zomer met de Tweede Kamer werd afgesproken, en zullen in augustus 2012 in werking treden.

De huidige rugzakfinanciering biedt onvoldoende mogelijkheden voor maatwerk. Daarbij is het aanvragen van een indicatie voor ouders en school een lang en ingewikkeld proces. In plaats hiervan komt een flexibele inzet van middelen. De landelijke indicatiestelling vervalt en rugzakgeld gaat naar de scholen. Het bedrag per leerling ligt niet langer vast. In plaats daarvan wordt de behoefte van een kind aan zorg vastgesteld en bepalen scholen in overleg met ouders hoe en waar het geld besteed wordt. Met het omvormen van de huidige rugzakfinanciering zullen scholen die de meeste zorg verlenen ook de meeste middelen krijgen. Binnen het kabinet is eerder afgesproken dat het budget voor het aanbieden van passend onderwijs niet verder kan groeien.

Het speciaal onderwijs blijft noodzakelijk en wordt verbeterd. Het onderwijs dient er zo veel mogelijk op gericht te zijn jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs krijgen de mogelijkheid om zelf examens voor het voortgezet onderwijs af te nemen als zij aan de wettelijke eisen kunnen voldoen. Met de invoering van kerndoelen in het speciaal onderwijs is duidelijk wat leerlingen moeten kennen en kunnen na hun schoolcarrière. Daarmee komt de focus in het speciaal onderwijs duidelijker op kwaliteit van het onderwijs te liggen.

Overzicht van de belangrijkste maatregelen passend onderwijs:

- Speciaal onderwijs blijft bestaan en wordt verbeterd
- Leraren worden beter toegerust
- Meer handen in de klas om leerlingen die extra zorg nodig hebben te ondersteunen
- Ouders worden nadrukkelijker betrokken bij het onderwijs aan hun kind
- Ouders weten zich via een zorgplicht van het schoolbestuur verzekerd van een plek voor hun kind
- Er komt een flexibele inzet van middelen. De landelijke indicatiestelling vervalt en rugzakgeld gaat naar de scholen
- De scholen die de meeste zorg aanbieden krijgen het meeste geld
- Een landelijk referentiekader zorg dat kan dienen als instrument voor scholen en
samenwerkingsverbanden

Bron : O.C.W.

donderdag 6 mei 2010

via sociale netwerken - steeds intelligenter worden

Een Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die veel tijd besteden op het internet en daarbij communiceren met andere mensen - bij voorkeur via sociale netwerken - steeds intelligenter worden. Volgens de onderzoeker zullen deze mensen de top of the new social order gaan vormen binnen enkele tientallen jaren.

Het onderzoek stelt dat onze hersenen beinvloed worden door de mate waarin we online zijn, en de mate waarin we op internet communiceren met andere mensen.

Volgens het onderzoek is internet not just changing the way people live but altering the way our brains work, and evolutionary change which will put the tech-savvy at the top of the new social order.

Een belangrijke rol wordt gelegd bij sociale netwerken. Daar leren mensen op nieuwe methoden met elkaar communiceren. Die wijze van communiceren zou wel eens leidend kunnen worden in de wereld, waardoor mensen die niet in staat zijn online te communiceren achterblijven.
De onderzoeker, Gary Small stelt tevens dat internet searching and text messaging [makes] brains more adept at filtering information and making snap decisions.

Kortom: mensen die veel zoeken op internet en korte berichten versturen - bijvoorbeeld via Twitter - worden snel slimmer en kunnen sneller de juiste beslissingen nemen.

Toch zijn er ook risico’s: While technology can accelerate learning and boost creativity it can have drawbacks as it can create Internet addicts whose only friends are virtual and has sparked a dramatic rise in Attention Deficit Disorder diagnoses. Te weinig contact in de echte wereld, zou mensen in een sociaal isolement kunnen brengen. De online contacten vormen dan geen substituut meer voor echte contacten.


Bron : Hyves.nl