dinsdag 30 november 2010

Dyslexie onder de knie


Iris Lenters uit Rijswijk heeft wat moois meegemaakt. Háár verhaal is opgenomen in het boek ‘Schrijven met dyslexie’ dat eind november in Deventer feestelijk van de pers rolde.De dertienjarige scholiere vertelt trots: “Ik heb een heel boek geschreven, maar dat konden ze niet opnemen. Dat zijn meer dan 100 bladzijden. Ze hebben dus stukjes genomen uit twee hoofdstukken. Het gaat over Lotte en tweelingzus Roos op een middelbare school. Daar ontdekt Roos dat ze niet goed is met getallen (dyscalculie). Tijdens een bingo die ze organiseren, wordt Roos een beetje gek. Hoort ze stemmetjes in haar hoofd. Nee, zo maak ik dat zelf niet mee.” De dyscalculie en dyslexie waar Iris Lenters sinds groep 7 van de basisschool mee kampt, zorgt wel voortdurend voor spelfouten als ‘word met een t’. Of dan schrijft ze ‘als’ als het ‘dan’ moet zijn.


Vervelend

“In het boek ‘Schrijven met dyslexie’ zijn die spellingsfouten”, vertelt Iris, “niet verbeterd.” Zelf vindt ze haar dyslexie ‘’soms wel vervelend, maar eigenlijk weet ik niet beter.”
Haar beperking heeft haar wel aan een plekje op een uitzonderlijke middelbare school geholpen, het College Sint Paul in Haagse Hout. Waar klassen kleiner en docenten geduldiger zijn. Maar diploma’s net zo goed als overal. “Later wil ik iets met dans doen, of met kinderen”, ziet Iris haar toekomst opgewekt tegemoet.


Ceatief

Het boek ‘schrijven met dyslexie’ heeft als doel om aan te tonen dat kinderen met dyslexie wel degelijk een levendige fantasie hebben en dat het creatieve proces van verhalen schrijven vaak belemmerd wordt door
de fouten die gemaakt worden.

Bron: De weekkrant

maandag 22 november 2010

Dyslexie: het geheim van het succes van Da Vinci en Picasso?

Wetenschappers van de Middlesex universiteit beweren dat kunstenaars als Leonardo Da Vinci en Picasso succesvol waren dankzij dyslexie. Zowel Da Vinci als Picasso had problemen met het lezen en schijven van tekst. Uit nieuw onderzoek blijkt dat mensen met dyslexie beter 3D-informatie kunnen verwerken. Deze functie is essentieel voor artistiek talent.

In totaal deden 41 mensen (zowel mannen als vrouwen) mee aan het onderzoek. De helft van de deelnemers was dyslectisch. De onderzoekers kwamen erachter dat dyslectische mannen beter door een virtuele 3D-stad konden navigeren dan de andere mannelijke deelnemers. Daarnaast onthielden zij gereproduceerde foto’s beter.

“Veel dyslectische mensen lossen problemen liever op door na te denken, dan door er met anderen over te praten”, zegt onderzoekster Dr. Nicola Brunswick. “Wellicht helpt dit dyslectische mannen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen en succesvol te worden in de artistieke en creatieve werelden.”

Bron: scientias


maandag 8 november 2010

leren met dyslexie

Het is van groot belang om dyslexie zo jong mogelijk te onderkennen. Zo gauw de lees- en spellingproblemen hardnekkig blijken, is het verstandig om een kind te laten onderzoeken.

Het op jonge leeftijd erkennen van dyslexie beperkt de sociaal-emotionele gevolgen en schept betere kansen op acceptatie. Bovendien kan er in een vroeg stadium gewerkt worden aan de zwakke kanten van het leervermogen. Daarnaast is het belangrijk om ook de sterke kanten te versterken.

Leren met dyslexie vraagt om een aan de functiebeperking aangepaste stijl. Uit het onderzoek van Biezemans blijkt dat iedereen met dyslexie anders leert en op verschillende wijze zijn leerstrategieën bepaalt. Door op tijd hulp te bieden kunnen mogelijkheden optimaal benut worden.

Lees hier verder>>

maandag 1 november 2010

Aanbevelingen aan kabinet en bestuurders m.b.t. dyslexie

door deelnemers geformuleerd tijdens de Nationale Dyslexie Conferentie 2010

Aanbevelingen aan het kabinet:
Financiering van begeleiding, hulpmiddelen en voorzieningen voor dyslexie wordt eenvoudiger als niet alleen naar de kosten wordt gekeken maar ook naar de maatschappelijke opbrengsten.

1.Stap af van de discriminerende regel dat alleen 'enkelvoudige' dyslexie voor behandeling via de zorgverzekeraar in aanmerking komt. De noodzaak voor effectieve behandeling is ook bij complexere vormen van dyslexie (met co-morbiditeit) aanwezig, zo niet groter dan bij 'enkelvoudige' dyslexie.
2.Zorg dat behandeling via de zorgverzekering maatwerk wordt en niet een behandeling van een vast aantal zittingen in één jaar (alsof dyslexie te genezen is). Goede afstemming tussen onderwijs en zorg is daarbij een vereiste.
3.Onderzoek de kosteneffectiviteit van de behandeling van dyslexie en maak aanpassingen voor meer doelmatigheid indien mogelijk.
4.Een leerstoornis als dyslexie verdient evenveel bepalende facilitering als andere stoornissen: hiermee wordt een voorschot genomen op Passend Onderwijs in 2012 omtrent de toekenning van de zorgmiddelen op regionaal niveau. In de te ontwikkelen zorgprofielen voor scholen moet de component over toerusting voor dyslexie niet vrijblijvend opgenomen worden.
5.Implementatie van de dyslexie protocollen door scholen moet gewogen worden in het inspectieoordeel.
6.Leerlingen met dyslexie voor wie hulpmiddelen noodzakelijk zijn om onderwijs te kunnen volgen zijn uitgesloten van vergoeding door het UWV (de Regeling Onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap). Dit staat op gespannen voet met de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Geef leerlingen met dyslexie dezelfde rechten op voorzieningen als leerlingen met andere handicaps.
7.Verbeter de praktische mogelijkheden en het juridisch kader voor het scannen en beheer van school- en studieboeken in aangepaste leesvormen.
8.Stimuleer dat lerarenopleidingen meer aandacht geven aan leerstoornissen en leerproblemen en studenten leren handelingsplannen te schrijven, uitvoeren en evalueren.


Aanbevelingen aan bestuurders van onderwijsinstellingen:
1.Maak waar wat in beleidsplannen staat over 'onderwijs afstemmen op het kind'. Realiseer bovenschoolse aansturing en kwaliteitscontrole. Profileer je met een goed dyslexiebeleid.
2.Faciliteer scholen om een goed dyslexiebeleid te kunnen voeren. Oormerk budget voor leerlingenzorg en stel voldoende personeel aan dat gekwalificeerd is voor dyslexiezorg.
3.Zorg als bestuur, dat je klachten op grond van de Wet Gelijke Behandeling vóór bent.
4.Creëer waarborgen in de scholen voor een optimaal voortraject van signalering en diagnosestelling van dyslexie.
5.Help leerlingen (en hun ouders) en studenten duidelijk zicht te krijgen op de eigen mogelijkheden en beperkingen, rechten, plichten en behoeften aan begeleiding, hulpmiddelen en voorzieningen.
6.Initieer en faciliteer regionale experimenteercentra voor het leren gebruiken van ICT producten bij special educational needs.
7.Stel faire richtlijnen op voor compenserend computergebruik tijdens onderwijs, stage en examens. Laat bij de examens (ook schoolexamens) vaker het gebruik van ICT-middelen toe, zeker nu de eisen voor taalvaardigheid op het eindexamen hoger worden.
8.Voer een consequent beleid m.b.t. spellingfouten bij het examen.
9.Verbeter de digitale toegankelijkheid (website, elektronische leeromgeving). Werk aan inclusie/universal design, maar blijf de groep studenten met dyslexie wel (h)erkennen.
10.Neem weerstanden weg, toon meer begrip en wees voorbereid; het aantal studenten met een functiebeperking zal alleen maar toenemen!
11.Wees creatief, ga buiten de gebaande paden (think out of the box)!


Bron:Lexima