maandag 25 april 2011

“Met een laptop leest hij zoals elk ander kind”

“Dev os qe deer en het beir dat men sheet.” * Kan jij dit lezen? Het is nochtans de titel van een bekend Vlaams sprookje. Onze hersenen zetten letters automatisch om in woorden. De hersenen van kinderen met dyslexie doen dat niet. Lezen wordt dan heel moeilijk. Met extra leermiddelen benut je ook hun talent maximaal. Dat gebeurde met Louis.

* “De vos, de beer en en het dier dat mens heet.”

“Hij voelde zich dom”

Krist ien, mama van Louis (13): “In het eerste leerjaar had Louis het al in de eerste weken erg moeilijk. Terwijl zijn klasgenoten thuis trots hun nieuwe woordjes toonden, zat Louis urenlang te oefenen. Hij voelde zich dom. Hoe meer hij oefende, hoe vaker hij faalde. Op een avond zei hij: ‘Mama, ik wil dood zijn.’ Dat vergeet ik nooit. Het CLB vermoedde dyslexie. De school wou hem zijn jaar laten over doen. Geen oplossing, vonden we. Een leerstoornis verdwijnt niet. We kozen voor een speciale school voor kinderen met leerstoornissen. Op twee jaar tijd haalde hij zijn achterstand in. Hij leefde helemaal op en kreeg weer zelfvertrouwen.”

“Latijn met een laptop”

Krist ien, mama van Louis (13): “In het vierde leerjaar ging Louis terug naar het gewone onderwijs, naar een andere school. Mét een laptop. Een voorleesprogramma las nu zijn lesjes voor en Louis mocht een spellingcorrector gebruiken. Voor de leraren was dat nieuw, maar ze stonden er volledig achter. Nu kon Louis zich concentreren op de inhoud van de tekst, zonder over letters te vallen. Eindelijk voelde hij zich zoals de anderen: ‘Ik ben niet dom!’ Nu is Louis 13 en zit hij in het eerste secundair Latijn. Nog steeds met een laptop. De zoektocht naar een school die dat wou toelaten, was zwaar. Vier scholen hebben we bezocht. Bij één school mochten we zelfs niet op gesprek. Ook op zijn huidige school is het niet evident. Maar de leraren staan open voor onze vragen en we zoeken samen naar oplossingen.”

Recht op maatregelen

Louis kan niet goed lezen, maar is even slim als andere kinderen. Hij heeft recht op maatregelen die hem helpen zijn talenten te ontplooien. Dat staat in het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Niet elk kind met dyslexie heeft daarom een laptop nodig in de klas. De leraren van Louis helpen hem ook op andere manieren:

met STICORDI-maatregelen.

 • STImuleren
  De leraren focussen op wat Louis goed kan en moedigen hem aan. Zo stimuleren ze hem.
 • COmpenseren
  Louis mag een laptop gebruiken om te lezen en te schrijven. Zo compenseren de leraren zijn probleem en kan hij zelfstandig werken.
 • Remediëren.
  De leraren zorgen ervoor dat de achterstand op de anderen niet te groot wordt. Louis weet bv. meer op voorhand wanneer er een toets is. Zo kan hij langer oefenen.
 • DIfferentiëren.
  Soms krijgt Louis meer tijd voor een toets. Ook trekt de leraar geen punten af voor een schrijffout.
 • DIspenseren.
  Soms krijgt Louis een vrijstelling op school. Omdat hij langer tijd nodig heeft, moet hij bij een dictee soms maar vijf zinnen mee schrijven in plaats van tien.

Tips van mama Kristien en papa Xavier

 • Laat de leerstoornis je gezin niet overheersen. Geef meer aandacht aan wat je kind wel kan. Zorg voor een positieve sfeer rond ‘leren’.
 • Komt je kind in de problemen op school, grijp snel in en stap naar de school.
 • Stel je positief op. Aanvaard dat ook de school zoekende is. Zoek hoe je het leren voor je kind makkelijker kan maken. Stel je oplossingen voor aan de leraren, het CLB, de zorgleraar…
 • Informeer je goed op voorhand voor je je kind op een school inschrijft.

Herken een school-met-zorg

Sommige scholen maken werk van een zorgbeleid. Andere scholen niet. Stel voor je inschrijft gerichte vragen aan de school. Kan je dit lijstje afvinken?

 • Er staat een zorgbeleid op papier.
 • Mijn kind is welkom en zal aangepaste zorg krijgen.
 • Ik ken de STICORDI-afspraken. Ik weet voor welke vakken mijn kind meer tijd krijgt, de laptop mag gebruiken…
 • Ik weet wat de school voorziet en wat ik moet kopen (rekenmachine, laptop, leessoftware).
 • Er is een contactpersoon op school (zorgjuf, leerlingenbegeleider) die ik altijd kan bereiken.

Voor meer vragen over leerstoornissen, surf naar www.sprankel.be en www.letop.be

bron: klasse.be

maandag 18 april 2011

De voordelen van de digitale bestanden van Injona.

maandag 11 april 2011

Dyslexie - Dyslexiecoach


Op het Grafisch Lyceum Rotterdam voor vmbo zijn ze al jaren bezig met sterk ontwikkelend taalbeleid en dyslexie is daar een onderdeel van. Er werd hierbij gekozen voor het aanstellen van twee dyslexiecoaches in de onderbouw, twee in leerjaar 3 en één in leerjaar 4. Elke bouw vraagt een ander programma en een specifieke aanpak.

Margot Moolhuysen is leraar drama en remedial teacher. Zij heeft dyslexiecoaching in haar takenpakket. Haar ervaring is dat dyslectische leerlingen heel onzeker uit het basisonderwijs komen. Op het vmbo zitten zij in de klas met gelijken en het dyslexiebeleid geeft hen de kans op succeservaringen. Coaching bestaat uit een persoonlijk gesprek over hoe het gaat en afhankelijk van de leerling worden de vragen gerichter. Zijn zij in staat om op hun rechten te letten tijdens een les of een toets? (zie bijlage) De leraar kan tenslotte het wel eens vergeten als je bedenkt dat hij/zij per dag 150 leerlingen lesgeeft. Deze zelfredzaamheid staat centraal in de coaching. Wanneer de leerling dit nog lastig vindt, ondersteunt de coach hen door te bemiddelen tussen leerling en leraar. De eigen verantwoordelijkheid en het nemen van initiatief wordt bij de leerling gestimuleerd. De begeleiding is positief oplossingsgericht, maar soms kan een confronterend gesprek nodig zijn om de leerling aan te zetten tot zelfhandelend gedrag. De coach helpt de leerling verplichtingen na te komen en inzicht te krijgen in de eigen leerstrategie.

Eens per jaar wordt een lotgenotendag gehouden voor de onderbouw en de bovenbouw. Op de onderbouwlotgenotendag wordt besproken wat andere leerlingen moeten weten over dyslexie, hoe je handig spelling kunt oefenen en hoe je huiswerk kunt plannen. Voor de bovenbouw spelen zaken als ‘hoe ga ik met mijn dyslexie om tijdens mijn stage?'

Bron:Leraar24

zondag 3 april 2011

Voortgezet Onderwijs - Aanpassing en hulpmiddelen bij het examen

Voortgezet Onderwijs

Aanpassing en hulpmiddelen bij het examen

Veel eindexamenleerlingen met dyslexie mogen van hun school bij het examen gebruik maken van aanpassingen. Mogelijke aanpassingen zijn een half uur extra examentijd, vergroot lettertype, het gebruik van hulpmiddelen en examens in gesproken vorm (daisy) of in pdf-vorm.
De benodigde aanpassingen moeten officieel voor 1 november van het jaar ervoor aangevraagd worden bij de directeur van de school.

De mogelijkheid om aangepast examen te doen voor leerlingen met een handicap, waaronder dyslexie, is wettelijk geregeld in artikel 55 van het eindexamenbesluit. De directeur van de school bepaalt, als bevoegd gezag, welke leerlingen het examen op een aangepaste manier mogen maken en voor welke aanpassingen en hulpmiddelen zij in aanmerking komen.
Voor wat betreft dyslexie wordt in de praktijk vaak uitgegaan van de aanpassingen en hulpmiddelen die in de dyslexieverklaring van de leerling staan beschreven.

Heeft de leerling geen objectief waarneembare handicap dan is een deskundigenverklaring van een psycholoog of orthopedagoog benodigd. Als in deze verklaring een voorstel wordt gedaan ten aanzien van de aanpassing of de aanpassing sluit aan bij de begeleidingsadviezen, dan is de aanpassing toegestaan.
De school is verplicht om de aanpassingen te melden aan de onderwijsinspectie.

De Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo (CEVO) stelt jaarlijks richtlijnen op voor het eindexamen. Deze richtlijnen worden als mededelingen gepubliceerd in het Examenbesluit op www.examenblad.nl.
Het CEVO geeft in deze mededelingen invulling aan zaken die in het eindexamenbesluit zijn opgenomen. Voor dyslexie kunnen op grond van artikel 55 van het eindexamenbesluit, regels opgenomen worden over bijvoorbeeld het gebruik van een laptop met spellingcontrole, examenopgaven in grootschrift (A3) en examens in gesproken vorm.
(Bron:balansdigitaal)

De richtlijnen voor het schooljaar 2010-2011 kunt u vinden via op de website van DUO.

Bron:www.lobo-50tien.nl