dinsdag 18 december 2012

Kerstgroet Injona


maandag 10 december 2012

Hoe kan het dan zijn dat ze door haar dyscalculie geen diploma kan halen?Beste Lezer,

Mijn dochter is gediagnosticeerd met Dyscalculie.

Zij volgt de opleiding gehandicaptenzorg op het ROC in Eindhoven. Maar door haar dyscalculie zal geen diploma krijgen!
Want ze zal nooit een voldoende halen voor het vak rekenen.

Ik heb het artikel "rekenrampen in het nauw" gelezen op uw webblog. Dit artikel sprak mij heel erg aan.

Mijn dochter doet het op stage en school harstikke goed. Ze haalt goede punten en de leraren zijn tevreden over haar.
Hoe kan het dan zijn dat ze door haar dyscalculie geen diploma kan halen? Dit hebben wij na een gesprek op school te horen gekregen en dit doet pijn.
Want ze wil het zo graag, ze heeft zich al die jaren voor 100 procent in gezet om zo ver te komen. En nu stoot ze weer tegen een muur, "rekenen".

Door al die frustraties, wat er nu allemaal speelt willen wij niet meer afwachten.
Daarom zijn mijn gezin en ik een petitie gestart. Wij willen zoveel mogenlijk handtekeningen inzamelen en deze aan de tweede kamer overhandigen.

Het is fijn om te zien dat zoveel mensen achter ons staan.

Ook willen wij dit onder de aandacht brengen doormiddel van de media (kranten tv en dergelijke).

We zijn pas net een week op gang, en we hebben nu al 300 handtekeningen. Twee kranten hebben al contact met ons opgenomen, die met dit onderwerp zeer zijn begaan.

De petitie kunt u vinden op:
http://discalculiemaartochdiploma.petities.nl/

En mijn dochter heeft een site:
www.everyoneweb.com/petitierekenen

Misschien kunt u iets voor ons betekenen,

Wij grijpen elke kans aan, om ons doel te bereiken!
Dat kinderen met dyscalculie vrijgesteld worden voor het examen rekenen. Want wij weten als geen ander, hoeveel impact het heeft op iemand die met dyscalculie door het leven gaat.

Met vriendelijk groet,

Carla van Gerwen 

Bron: email Injona

dinsdag 20 november 2012

Dyslexie is het nieuwe talent

Vier procent van de Nederlanders is dyslectisch. Dat wordt nu nog vooral gezien als een handicap die menig werkgever liever niet terug vindt in zijn bedrijf. Volgens podiumauteur Wim Boersma zijn werknemers met dyslexie onontdekte talenten. 

 

Dyslexie is een aangeboren aandoening waarvan men niet echt de oorzaak kent en waarvoor ook nog geen remedie is gevonden. Mensen met dyslexie worden gezien als slachtoffers, die moeite hebben met taal. En die daardoor niet goed kunnen functioneren. De Hersenstichting geeft als theorie over de oorzaak van dyslexie dat er iets mis is in de aanleg van de hersenen waardoor de linker hersenhelft zich langzamer ontwikkelt dan de rechter. In de linker hersenhelft huizen het logisch en lineair denken, het analytisch vermogen en de verstandelijke functies. De rechter hersenhelft bevat onze intuïtie, gevoelens, gewaarwordingen en indrukken, evenals het vermogen om creatieve verbanden te leggen en ruimtelijke processen te doorzien. De rechter hersenhelft "weet", terwijl de linker hersenhelft "denkt".


Waardering cognitief denken cultureel bepaald

Ten tijde van de industriële revolutie werden de activiteiten van de linker hersenhelft hoger aangeslagen. De hele maatschappij was in die tijd ingericht op seriematige productie (lopende band) en dus waren er mensen nodig die sterk repeterende handelingen verrichten. Zij moesten uitvoeren en vooral niet te veel nadenken, dat deed de 10% aan de top wel voor hen.
 Binnen organisaties werden medewerkers daarom getraind in zaken waarin zij niet goed waren, zaken die toegeschreven werden aan de linker hersenhelft. Door steeds maar te trainen en te herhalen werden patronen ingeslepen. Nu zien we dat dit alleen maar heeft geleid tot meer repeterend gedrag. Mensen blijven vasthouden aan zaken die ze aangeleerd hebben en vergeten daardoor vaak zelf na te denken.


De wereld verandert

Zo overzichtelijk als de maatschappij was in de 20e eeuw, zo chaotisch lijkt zij nu te zijn. De wereld verandert momenteel in zo'n rap tempo dat maatschappelijke zekerheden die bijna wetmatig leken in deze eeuw, volledig op losse schroeven staan. Aanpassingsvermogen voor organisaties en individuen aan een wereld waarin verandering de enige constante factor lijkt te zijn, is daarom van levensbelang. Met alleen de linker hersenhelft red je dat niet. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de bediening van apparaten die steeds intuïtiever wordt. Denk aan de social media. Het denken met de rechter hersenhelft wordt steeds belangrijker. En niet alleen voor individuen, maar vooral ook voor bedrijven, voor bijvoorbeeld:
 • het aantrekken, houden en ontwikkelen van goede mensen;
 • het strategisch denken en handelen;
 • het waarborgen van een prestatiegericht werkklimaat;
 • het verbeteren van de klantgerichtheid;
 • het voorblijven van de concurrentie;
 • het in balans houden van leven en werken;
 • het verbeteren van interne processen;
 • het stimuleren van innovatie.

 

Klantverantwoordelijkheid

We zitten inmiddels, zoals al velen hebben beschreven, in het informatietijdperk en we horen alleen maar, dat alles sneller moet. Een bedrijf kan echter alleen sneller handelen als het de bureaucratie weet in te dammen. Dit vraagt om meer verantwoordelijkheid op de werkvloer. Als snelheid geboden is, kun je immers niet steeds voor alles overleg hebben. Medewerkers dienen als een soort van commandoteam te opereren. Als je in vijandig gebied staat, kun je ook niet steeds de commandant bellen. Wanneer nu de kennis van het individu toeneemt, kan men binnen een bedrijf meer aan dat individu overlaten. 
In een businessteam dat zo opereert (commandoteam), is iedereen nodig. Het doel is helder, een ieders bijdrage is duidelijk, en met elkaar klaart men de klus. Een klant is tenslotte niet geïnteresseerd in de activiteit van een individuele medewerker. Het gaat hem om het eindresultaat. De kwaliteit van het team zit in de creativiteit. Het gaat erom of men in staat is elkaar te inspireren en te vormen. Teamrollen zoals Belbin die beschreef, blijven actueel. Want creativiteit komt juist tot bloei door de verschillen in een team. Men triggert elkaar om out of the box te denken. De businessmanager bewaakt hierbij de onderlinge communicatie en let op of men zich aan de cultuur en werkwijze van het bedrijf houdt.


Leren in context

De klant van vandaag verwacht en meer snelheid en meer maatwerk. Dat betekent dat een organisatie snel moet kunnen schakelen met de klant. Dit betekent weer dat oplossingen veel meer komen te liggen op het bovenliggende procesniveau dan op dat van de traditionele vaardigheden. Alles bepalend voor het succes is daarom de mate waarin je zaken herkent en weet toe te passen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij adequaat kunnen inspelen op klantsituaties. Dit vraagt om anders denken, anders werken, anders leren. Met andere woorden, om begrijpen wat men aan het doen is en hoe die inspanning bijdraagt aan het succes van de organisatie. Dit ontwikkelen noemen wij leren in de context. Het feit dat men grip weet te krijgen op de eigen werkzaamheden ('snappen wat je aan het doen bent') is de manier voor het creëren van eigen verantwoordelijkheid. De omgeving voor een zelflerend vermogen is daarmee gecreëerd.
Vaardigheden die toegeschreven worden aan de linker hersenhelft zoals logica, analytisch- en lineair denken scoren nog steeds hoog, maar volstaan niet meer in het informatietijdperk. In het informatietijdperk gaat het er niet om informatie te vergaren (we kunnen prima "effe" googlen en social media gebruiken), maar is het vooral belangrijk om de informatie zelf toe te passen en hiervoor ook de eigen verantwoordelijkheid te nemen. 
Door de globalisering verhuizen een heleboel lineaire functies naar opkomende BRIC-landen als India en China. Daarnaast maken nieuwe krachtige technologieën het overbodig dat lineair en analytisch denken vooropstaan. Vaardigheden die samenhangen met de zogenaamde rechter hersenhelft - creativiteit, kunnen zij het geheel zien  - zullen bepalen of iemand in het informatietijdperk succesvol wordt of niet.


Hét tijdperk voor mensen met dyslexie

Die rechter hersenhelft is de kracht van mensen met dyslexie. Hun belangrijkste kwaliteiten zijn:
 • beelddenken: dit zorgt voor creativiteit bij het bedenken van oplossingen;
 • associatief vermogen: razendsnel verbanden kunnen leggen met andere situaties;
 • deductief denken: denken vanuit het grote geheel;
 • visionaire kwaliteiten: beeld van de toekomst maken.
Het zijn allemaal eigenschappen die goed van pas komen bij een klantgerichte organisatie. Echter, mensen met een sterk ontwikkelde rechter hersenhelft hebben als handicap dat zij moeilijk communiceren met de lineair denkende 'tegenstander'. Doordat de lees- en schrijfvaardigheden minder zijn (een linkse activiteit) is communiceren een lastig gebeuren.
Kennis helpt natuurlijk om een goede aansluiting te maken met links-denkende, zodat je je verhaal beter kunt onderbouwen. Helaas zijn opleiders nog volledig gericht op links-denkenden. Dit geldt zowel voor het reguliere onderwijs als voor bedrijfsopleidingen. Op methoden gebaseerd onderwijs moet tenslotte lineair zijn, want anders kun je het niet op papier krijgen. Toch zal het onderwijs door de bocht moeten. Opleiden moet 'on demand'. Alleen dan is er ruimte voor het trainen van het gebruik van de rechter hersenhelft. In het systeem van de vorige eeuw was dyslexie is een handicap. Nu is het een talent dat men alleen nog moet leren ontwikkelen.

Bron:MT

maandag 29 oktober 2012

WERKNEMER MET BIJZONDERE AANLEG (DYSLEXIE, ADHD, AUTISME)


Elke werkgever wil voldoende en goede werknemers aantrekken, die hun kwaliteit optimaal inzetten, hun beperkingen vermijden, goed samenwerken en productief zijn. Maar hoe zit dat met mensen die een bijzondere aanleg als ADHD, dyslexie, hoogbegaafdheid of autisme hebben?
Mensen met een bijzondere aanleg kunnen van grote waarde zijn voor een bedrijf. Zo zijn dyslectici vaak creatief, innovatief en slim. Mensen met ADHD kunnen goed multitasken en alles vanuit een breed perspectief bekijken, terwijl een autistische aanleg vaak detailgerichtheid, precisie en perfectionisme met zich meebrengt. Wanneer een bedrijf deze kwaliteiten gebruikt en de werknemers met de bijzondere aanleg op de juiste plek inzet, kan hij/zij een waardevolle aanvulling zijn op het team.

DOEL

MKB-Nederland wil werkgevers stimuleren om werknemers met een bijzondere aanleg in dienst te nemen. Dat komt de diversiteit in het bedrijf ten goede, mits werkgevers zich bewust zijn van zowel de kwaliteiten als de beperkingen die deze aanleg met zich meebrengt.

STAND VAN ZAKEN

In de volgende infobladen vindt u meer praktische informatie over de specifieke bijzondere aanleg van de werknemer:

maandag 22 oktober 2012

Dyslexieverklaring

Wanneer dyslexie is vastgesteld, hoort bij het rapport van de deskundige ook een dyslexieverklaring. Dit betekent dat uit psychodiagnostisch onderzoek is gebleken dat bij de betrokkene dyslexie is vastgesteld.
Een dyslexieverklaring mag alleen worden afgegeven door een daartoe bevoegde deskundige. De deskundige moet in ieder geval een psycholoog of orthopedagoog zijn. Een remedial teacher of logopedist is níet bevoegd om een dyslexieverklaring af te geven. Lees meer bij Kwalificaties dyslexiedeskundige.
Op de website van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) kunt u een voorbeeld vinden van een goede dyslexieverklaring.

Faciliteiten

De dyslexieverklaring geeft de mogelijkheid gebruik te maken van verschillende faciliteiten in het onderwijs. De (ICT-)hulpmiddelen moeten genoemd worden in de verklaring. Ook kunnen scholen zelf een aantal voorzieningen en hulpmiddelen toestaan. Standaardfaciliteiten zijn:
 • verlenging van examentijd (met hoogstens 30 minuten)
 • vergroting lettertype van de opgaven (hoewel diverse deskundigen het nut hiervan betwijfelen)
Lees meer bij Aanpassingen en hulpmiddelen en Aanpassingen en vrijstellingen (vo).

Wat is een dyslexiepas?

De school kan diverse specifieke hulpmiddelen en faciliteiten toestaan uit het deskundigenrapport die vermeld staan op de dyslexieverklaring. De faciliteiten worden vermeld op een dyslexiepas of dyslexiekaart, die de school afgeeft aan leerlingen met een dyslexieverklaring. Een dyslexiepas is dus iets anders dan een dyslexieverklaring. Kijk hier voor een voorbeeld van een dyslexiepas. Lees meer bij begrippen.

Geldigheid

Een dyslexieverklaring is onbeperkt geldig. Als de situatie van een kind verandert, kan wel een aanpassing van de adviezen over bijvoorbeeld hulpmiddelen nodig zijn. Dit kan het geval zijn bij de overgang van basis naar voortgezet onderwijs. Lees hier verder.

Bron :Steunpunt dyslexie

vrijdag 12 oktober 2012

Dyslexie-heeft-tegenwoordig-ook-zijn-voordelen

Vier procent van de Nederlanders is dyslectisch. Dyslexie  is een aangeboren hersenaandoening waarvan men niet echt de oorzaak kent en waarvoor ook nog geen remedie is gevonden. Mensen met dyslexie worden gezien als slachtoffers, die moeite hebben  met taal. En die daardoor niet goed kunnen functioneren. De  medaille heeft echter ook een andere kant en die willen we graag belichten.


De Hersenstichting geeft als eerste theorie over de oorzaak van dyslexie, dat er iets mis is in de aanleg van de hersenen, waardoor de linker  hersenhelft zich langzamer ontwikkelt dan de rechter.
In de linker hersenhelft huizen het logisch, lineair denken, het analytisch vermogen en de verstandelijke functies. De rechter hersenhelft bevat onze intuïtie, gevoelens, gewaarwordingen en indrukken, evenals het vermogen om creatieve verbanden te leggen en ruimtelijke processen te doorzien. De rechter hersenhelft “weet”, terwijl de linker hersenhelft “denkt”.

Waardering cognitief denken cultureel bepaald

Ter illustratie vindt  u hieronder een overzicht van de verschillende functies van linker en rechter hersenhelft:

 Zeker vanaf de industriële revolutie werden de activiteiten van de linkerhersenhelft hoger aangeslagen. De hele maatschappij was in die tijd ingericht op seriematige productie (lopende band) en dus waren er mensen nodig die sterk repeterende handelingen verrichten. Zij moesten niet te veel nadenken, dat deed de 10% aan de top, de rest moest uitvoeren.
Binnen organisaties was men er daarom op gericht medewerkers zich te laten ontwikkelen in zaken waarin zij niet goed waren, in zaken die toegeschreven werden aan de linker hersenhelft. Door steeds maar te trainen en te herhalen werden patronen ingeslepen. Nu zien we dat dit alleen maar heeft geleid tot meer  repeterend gedrag. Mensen blijven vasthouden aan zaken die ze aangeleerd hebben en vergeten daardoor vaak zelf na te denken.
Zo overzichtelijk echter  de maatschappij was in de 20e eeuw, zo chaotisch lijkt  zij nu te zijn. De wereld verandert momenteel in zo’n rap tempo, dat maatschappelijke zekerheden die bijna wetmatig leken in deze eeuw volledig op losse schroeven staan. Aanpassingsvermogen voor organisaties en individuen aan een wereld waarin verandering de enige constante factor lijkt te zijn, is daarom van levensbelang.  Met alleen de linker hersenhelft red je dat niet. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de bediening van apparaten, die steeds intuïtiever wordt. Denk aan de social media. Het denken met de rechter hersenhelft wordt steeds belangrijker. En niet alleen voor individuen, maar vooral ook voor bedrijven, voor  bijvoorbeeld:


 • het aantrekken, houden en ontwikkelen van goede mensen;
 • het strategisch denken en handelen;
 • het waarborgen van een prestatiegericht werkklimaat;
 • het verbeteren van de klantgerichtheid;
 • het voorblijven  van de concurrentie;
 • het in balans houden van leven en werken;
 • het verbeteren  van interne processen;
 • het stimuleren van Innovatie.
 •  

Klantverantwoordelijkheid

We zitten inmiddels, zoals al velen hebben beschreven, in het informatietijdperk en we horen alleen maar, dat alles sneller moet. Een bedrijf kan echter alleen maar sneller handelen als het de bureaucratie weet in te dammen. Dit vraagt, dat er meer verantwoordelijkheid op de werkvloer komt te liggen. Als snelheid geboden is, kun je immers niet steeds voor alles overleg hebben. Medewerkers dienen als een soort van commandoteam te opereren. Als je in vijandig gebied staat, kun je ook niet steeds je commandant bellen. Wanneer nu de kennis van het individu toeneemt, kan men binnen een bedrijf  meer aan dat individu overlaten.

In een businessteam dat zo opereert (commandoteam), is iedereen nodig. Het doel is helder, een ieders bijdrage is duidelijk, en met elkaar klaart men de klus. Een klant is tenslotte niet geïnteresseerd in de activiteit van een individuele medewerker. Het gaat hem om het eindresultaat.


De kwaliteit van het team zit in de creativiteit. Het gaat erom of  men in staat is elkaar te inspireren en te vormen. Teamrollen zoals Belbin die beschreef, blijven actueel. Want creativiteit komt juist tot bloei door de verschillen in een team. Men triggert elkaar om out of the box te denken. De businessmanager bewaakt hierbij de onderlinge communicatie en of men zich aan de cultuur en werkwijze van het bedrijf houdt.
De klant van vandaag verwacht en meer snelheid en meer maatwerk. Dat betekent dat een organisatie dus snell moet kunnen schakelen met de klant Dit betekent weer dat oplossingen veel meer komen te liggen op het bovenliggende procesniveau dan op dat van de traditionele vaardigheden.
Alles bepalend voor het succes is daarom de mate waarin je zaken herkent en weet toe te passen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij adequaat kunnen inspelen op klantsituaties. Dit vraagt om anders denken, anders werken, anders leren. Met andere woorden, om begrijpen wat men aan het doen is en wat die inspanning bijdraagt aan het succes van de organisatie. Dit ontwikkelen noemen wij  leren in de context. Het feit dat men grip weet te krijgen op de eigen werkzaamheden (‘snappen wat je aan het doen bent”) is de manier voor het creëren van eigen verantwoordelijkheid. De omgeving voor een zelflerend vermogen is daarmee gecreëerd.
Vaardigheden die toegeschreven worden aan de linkerhersenhelf, logica, analytisch en lineair denken scoren nog steeds hoog, maar volstaan niet meer in het informatie tijdperk. In het informatie tijdperk gaat het er niet om informatie te vergaren ( we kunnen prima  “effe” googlen en social media gebruiken), maar is het vooral belangrijk, om de informatie zelf toe te passen en hiervoor ook de eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Door de globalisering verhuizen een heleboel lineaire functies naar opkomende BRIC-landen als India en China. Daarnaast maken nieuwe krachtige technologieën het overbodig dat lineair en analytisch denken vooropstaan. Vaardigheden die samenhangen met de zogenaamde rechter hersenhelft, creativiteit, praktisch kunnen zij, het geheel zien, zullen bepalen of iemand in het informatietijdperk succesvol wordt of niet. 

Het tijdperk voor mensen met dyslexie

 

Die rechter hersenhelft is de kracht van mensen met dyslexie. Hun belangrijkste kwaliteiten zijn:

 • beelddenken; dit  zorgt voor creativiteit bij het bedenken van oplossingen;
 • associatief vermogen; razendsnel verbanden kunnen leggen met andere situaties;
 • deductief denken; denken vanuit het grote geheel;
 • visionaire kwaliteiten; beeld van de toekomst maken.
 •  
Het zijn allemaal eigenschappen die goed van pas komen bij een klantgerichte organisatie. Echter mensen met een sterk ontwikkelde R-hersenhelft hebben als handicap dat zij moeilijk communiceren met de lineair denkende ‘tegenstander’. Doordat  de lees- en schrijfvaardigheden minder zijn (een Linkse activiteit) is communiceren een lastig gebeuren. Lees hier verder.

Bron : ZBC kennis bank

dinsdag 2 oktober 2012

Hoe werkt een dyslectisch brein?

Mensen met dyslexie verwerken informatie in hun hersenen anders dan mensen zonder dyslexie. Ze denken anders. Die visie vindt in Nederland nog niet zoveel aanhangers onder dyslexiedeskundigen, maar in bijvoorbeeld de Verenigde Staten heeft Dr. Sally Shaywitz daadwerkelijk aangetoond dat dyslectici op een andere manier informatie verwerken. In ons werk met dyslectici merken wij dat het werken vanuit deze visie snelle en goede resultaten oplevert.


figuur doorsnee lezerGoede lezers

Via functionele MRI-scans heeft Shaywitz aangetoond dat mensen doorgaans voor het lezen en schrijven drie gebieden in het linkerdeel van de hersenen gebruiken.
Deze gebieden staan in directe wederzijdse verbinding met elkaar en zijn elk voor een deel van de taalverwerking verantwoordelijk. Vooraan, in het Centrum van Broca, vindt o.a. de analyse van woorden plaats, maar ook de articulatie en het spreken. Achterin, in het Centrum van Wernicke en het Woordvormgebied, komt alle informatie samen en wordt o.a. opgeslagen hoe een woord eruitziet, hoe het klinkt en wat het betekent. Figuur A. geeft een indruk van welke gebieden in de linkerhersenhelft dit zijn. Deze gebieden worden onder het lezen en informatie verwerken dan ook geactiveerd.dyslectische lezerDyslectische lezers
Voor dyslectici geldt dit niet. Shaywitz toonde aan dat de verbindingen tussen deze 3 gebieden in de linkerhersenhelft bij dyslectici niet werken; zelfs niet bij dyslectische kinderen van vier jaar. Alleen het Centrum van Broca, waar de woordanalyse en spraak is gelokaliseerd, wordt geactiveerd. Het Centrum van Wernicke en het woordvormgebied vertonen geen enkele activiteit. Bij dyslectici ontstaat vanuit en naar het Centrum van Broca een alternatieve route in de hersenen voor het opslaan en terugvinden van de betekenis van woorden die via de rechterhersenhelft loopt. Zie Figuur B.Wat doen de beide hersenhelften?
Van de rechterhersenhelft is bekend dat deze verantwoordelijk is voor o.a. onze verbeelding, de intuïtie, het onderbewustzijn, onze creativiteit, het leggen van verbanden, het meerdere dingen tegelijk kunnen doen en het snel kunnen scannen en verwerken. Dat zijn hele andere eigenschappen dan die eigenschappen waarvoor de linkerhersenhelft verantwoordelijk is, nl. het logische redeneren, het helder bewustzijn, systematiek en het scheiden van informatie. Gevolgen voor het dyslectische denken

Een niet-dyslecticus heeft dus direct toegang tot de vorm, betekenis en uitspraak van woorden. De dyslecticus heeft dat niet en moet daar via zijn rechterhersenhelft achterkomen, dus via het maken van beelden, het leggen van verbanden en structuren, het hebben van allerlei associaties. Dit toont ook de voorliefde van dyslectici voor het uitgebreid redeneren, het denken in beelden, het leggen van verbanden, het probleemoplossende en kritische denken. Omdat er in korte tijd zoveel (bijkomende) informatie wordt verwerkt, hebben dyslectici in het algemeen vaak moeite om in een paar zinnen te vertellen wat zij bijv. hebben gelezen.
Lijndenkers en Beelddenkers

Wij onderscheiden als gevolg van deze ontdekking "beelddenkers" en "lijndenkers". De meeste mensen zijn lijndenkers: ze denken van begin naar einde, van oorzaak naar gevolg, van hoofdletters naar punten.
Dyslectici niet. Zij denken in beelden en ideeën, hebben een totaalplaatje van het geheel, hebben veel associaties en zien ook daar de verbanden tussen. Als zij dat wat zij denken in woorden moeten vatten, hebben zij meer tijd nodig om te kiezen wat ze gaan vertellen en hun beelden te vertalen in woorden. Ze neigen er naar te beginnen met de kern of conclusie van het verhaal en dat geeft nogal eens verwarring bij de lijndenkers die dan het kader of de inleiding missen. 

Lees hier verder  

Bron: Werken en dyslexie

vrijdag 21 september 2012

verlenging studietermijn en studiefinanciering

Een jaar extra prestatiebeurs

Als je door je functiebeperking niet binnen vier jaar af kunt studeren, kom je in aanmerking voor een jaar extra studiefinanciering. Hiervoor heb je verklaringen van een arts (of in het geval van dyslexie: een dyslexieverklaring) en je onderwijsinstelling nodig. Meldt tijdig aan je studentendecaan dat je een functiebeperking hebt en dat je hierdoor vertraging hebt opgelopen. De extra studiefinanciering kan dan meteen aangevraagd worden. Dit kun je dus al doen voor het einde van de duur van de prestatiebeurs.
Om een jaar extra studiefinanciering aan te vragen gebruik je dit formulier van DUO: www.ib-groep.nl/particulieren/studiefinanciering/sfho/uitzonderingen/studievertraging.asp , vraag 3 moet je in laten vullen door je hogeschool of universiteit, maak hiervoor een afspraak met een (studenten)decaan. Als tweede bewijsstuk voeg je het formulier 'medische informatie' toe, dat is ingevuld door je arts of paramedicus (bijvoorbeeld fysiotherapeut of psycholoog). Bij dyslexie gebruik je hiervoor je dyslexieverklaring. Op het formulier heet deze voorziening: 'Verlenging van de prestatiebeurs'.
De gegevens van je studentendecaan vind je per onderwijsinstelling in HBO en Universiteit.

Afstudeerfonds universiteit of hogeschool

Als je geen recht meer hebt op prestatiebeurs van DUO, kun je in aanmerking komen  voor het profileringsfonds van je hogeschool of universiteit. In het studentenstatuut van je HBO of universiteit staat hoe je een beroep kunt doen op dit fonds en onder welke voorwaarden je er recht op hebt. Als je hiervoor in aanmerking komt heb je recht op een vergoeding die per maand even hoog is als je eerder ontvangen studiefinanciering. Veelal bepaalt de onderwijsinstelling een maximale termijn waarin de vergoeding wordt uitbetaald. De aanvraag om gebruik te maken van het afstudeerfonds regel je via je studentendecaan.
De gegevens van je studentendecaan vind je per onderwijsinstelling in HBO en Universiteit

Verlenging studietermijn

Bij een bijzondere omstandigheid (bijvoorbeeld ziekte) waardoor je je diploma niet kunt halen binnen de diplomatermijn (10 jaar), kun je uitstel krijgen. Hier heeft DUO twee regelingen voor. Bij een omstandigheid van tijdelijke aard, kun je verlenging krijgen voor de duur van die omstandigheid. Voor een structurele omstandigheid kun je vijf jaar verlenging krijgen.
Deze verlenging van de diplomatermijn vraag je aan via het volgende formulier van DUO:  www.ib-groep.nl/particulieren/studiefinanciering/sfho/uitzonderingen/studievertraging.asp , vraag 3 moet je in laten vullen door je hogeschool of universiteit, maak hiervoor een afspraak met een (studenten)decaan. Als tweede bewijsstuk voeg je het formulier 'medische informatie' toe, dat is ingevuld door je arts of paramedicus (bijvoorbeeld fysiotherapeut of psycholoog). Bij dyslexie gebruik je hiervoor je dyslexieverklaring. Op het formulier heet de voorziening in het geval van een tijdelijke omstandigheid: 'verlenging van de diplomatermijn (tijdelijk)' en in het geval van een structurele omstandigheid: 'verlenging van de diplomatermijn met vijf jaar (structureel)'.
De gegevens van je studentendecaan vind je per onderwijsinstelling in HBO en Universiteit.
Wordt de aanvraag die je hebt ingediend niet door DUO ingewilligd, dan heb je de mogelijkheid om bezwaar tegen dit besluit in te dienen bij DUO. Hoe dit moet zie je op de website van DUO. Wil je meer weten over de procedure, lees dan verder bij Bezwaar en beroep.

Langstudeerdersboete

Wanneer je door een functiebeperking studievertraging hebt opgelopen kun je bij DUO een verlenging van de prestatiebeurs aanvragen (zie Een jaar extra prestatiebeurs). Als deze verlenging door DUO wordt gehonoreerd heb je ook recht op één extra jaar studie tegen het wettelijk collegegeld (dus zonder verhoging). Dit jaar kun je gebruiken voor je bachelor óf je master. Het artikel 'langstudeerdersmaatregel' geeft een uitgebreide uitleg over dit onderwerp.
Moet je door je functiebeperking alsnog de langstudeerdersboete betalen, dan kan het dat je in aanmerking komt voor het profileringsfonds van je hogeschool of universiteit. Deze is verplicht om voor deze situatie regels op te stellen voor studenten die door ziekte, zwangerschap, bevalling, bijzondere familieomstandigheden of een lichamelijke, zintuigelijke of andere functiestoornis het verhoogd wettelijk collegegeld (de boete) moeten betalen. Je kunt bij je studentendecaan informeren of je hiervoor in aanmerking komt en hoe je het aan kunt vragen.
De gegevens van je studentendecaan vind je per onderwijsinstelling in HBO en Universiteit.

Bron: handicap-studie

dinsdag 11 september 2012

Met je iPad of iPhone je eigen teksten laten voorlezen door Clarospeak
Veel gebruikers van iPhone / iPad zijn er al lang naar op zoek? Voor die mensen heb ik goed nieuws er is een nieuwe app uit van Clarospeak. Zodat je alles kunt laten voorlezen met een meeleescursor wat je zelf in typt voorbeeld je mails en aantekening. Zie beschrijving hier onder. Klik op het plaatje voor de download of hier.


ClaroSpeak is een  programma waarmee u tekst kunt omzetten in spraak. Het programma wordt geleverd met verschillende stemmen van hoogwaardige kwaliteit. 

U kunt instellen dat de uitgesproken tekst gelijktijdig wordt gemarkeerd. Daarnaast zijn er verschillende kleuren en lettertypen beschikbaar om de leesbaarheid optimaal af te stellen. ClaroSpeak is de perfecte app voor het proeflezen van tekst door deze te laten voorlezen. Andere toepassingsmogelijkheden zijn het helpen met lezen, het ontwikkelen van lees- en schrijfvaardigheden, en het genereren van audiobestanden van tekst.
ClaroSpeak fa parte della gamma di soluzioni Claro e si affianca al nostro software di successo ClaroRead per PC e ClaroRead per MacProductkenmerken

 

Tekst Naar Spraak

Tekst in de werkruimte kan worden voorgelezen zodra deze is ingevoerd in ClaroSpeak. Gebruikers kunnen zo snel en eenvoudig tekst controleren en proeflezen. Tekst uit een ander document, een webpagina of een PDF-bestand kan worden gekopieerd naar ClaroSpeak en vervolgens worden opgelezen. Tekst die is gekopieerd uit een document, e-mail, PDF-bestand of webpagina kan snel worden bewerkt.
De software voor spraakherkenning van Apple op de iPad 3 en de iPhone 4S betekent dat u tekst rechtstreeks kunt inspreken in ClaroSpeak en vervolgens kunt afspelen en controleren. Bewaar de tekst als een audiobestand met de prettige stem die ook voor het oplezen is gebruikt.

Levensechte Stemmen

Deze editie wordt geleverd met 5 levensechte stemmen die zijn gebaseerd op de Nuance Vocalizer-technologie:
 • ★ Xander - Nederlands (Nederland)
 • ★ Claire - Nederlands (Nederland)
 • ★ Ellen - Nederlands (België)
 • ★ Audrey - Frans (Frankrijk)
 • ★ Daniel - Engels (Verenigd Koninkrijk)
De gebruiker kan de gekozen stem sneller of langzamer laten spreken.

Visuele Markeringen

De opgelezen tekst wordt synchroon gemarkeerd. Op deze manier kunnen gebruikers gecoördineerd lezen en luisteren. Gebruikers kunnen zelf de kleur en stijl van de markering kiezen.


Lees hier bij Injona verder.

Bron:Claro-speak

donderdag 30 augustus 2012

Dyslexie als garantie voor succes

Ze zijn inventief, snel en gedisciplineerd. Als er iets gedaan moet worden, staan ze vooraan. Bovendien zijn ze intelligent. Nadeel: als je ze mailt, zie je nooit iets terug. Over wie hebben we het? Juist, over de dyslectische manager.


Dyslecten hebben moeite met lezen en schrijven. Hun handicap heet ook wel 'woordblind', 'leesblind' of 'leesgestoordheid', maar géén analfabetisme. Want  dyslecten wel lezen, maar hebben moeite met interpreteren. Dyslecten zijn volgens de statistieken gemiddeld tot bovengemiddeld intelligent. Waarom blijven ze dan maar knoeien met die woorden? Waar gaat het mis?
Er zijn verschillende verklaringen. De meest gehoorde is die van een extreem visueel geheugen. Een dyslecticus heeft een speciaal cluster genen waarmee hij een deel van de hersenen kan gebruiken dat waarnemingen verandert en vervormt. Dyslectici kunnen als kind al snel visuele verbanden leggen. Ze herkennen gezichten sneller, en hebben overzicht op plekken waar 'normale' kinderen dat niet hebben. Dat extra visuele vermogen zet later door. Ter vergelijking: een dyslecticus verwerkt per seconde zo'n 32 beelden, terwijl een verbale denker niet verder komt dan twee tot vijf beelden. Voeg daarbij de gemeenplaats dat 'een beeld meer zegt dan duizend woorden' en het zal u niet verbazen dat de relativiteitstheorie van Einstein tijdens één van zijn dyslectische dagdromen ontstaan is. Zo bezien is de dyslectische manier van kijken naar de wereld een talent.


Briljante ideeën

Problemen treden op als dyslectische kinderen moeten gaan lezen. Hij ziet tekens op het bord waar hij zich geen voorstelling van kan maken en schakelt gelijk over op zijn overlevingsstrategie die tot dusver prima werkte: waarnemingen vervormen, veranderen en duiden. Hij husselt de letters door elkaar heen, zet de woorden op zijn kop of draait ze om, hij komt er niet uit. Later, als hij toch iets van de letters heeft begrepen, slaat hij weer aan het visueel associëren en ziet bij het woord 'Breskenspont' (een woord dat hem niets zegt) iets anders voor zich, namelijk de vleeskleurige panty van de juf die het woord dicteert. Hij schrijft op: 'Brekerspoot'.
Mr. Hans van de Velde, voorzitter van Vereniging Woortblind en manager van coachingsbureau Equisto en zelf dyslecticus, weet er alles van. Van de Velde: "Als ik de zin lees: ‘Voor het huis staat een boom', dan zie ik allemaal huizen voor me met heel veel bomen ervoor. Alles wat iemand zegt, zien we in een beeld voor ons. Dyslecten zijn vaak extreme beelddenkers." Hij herinnert zich een dyslectische collega. "De briljantste ideeën verrezen tijdens een vergadering voor haar geestesoog. Omdat een dyslecticus snel visuele verbanden legt, is zij heel innovatief. Maar als mensen haar vroegen: ‘kun je dat nog een keer uitleggen', was ze alles weer vergeten. Dyslectici zijn erg vergeetachtig op de kortetermijn, omdat we bij nieuwe dingen nog geen vast beeld hebben. Daarom deden we bij die collega altijd een voicerecorder aan als ze ging praten. Dan konden we naderhand iets met haar ideeën doen."
Het beeld van de heldere ideeënspuiende collega klopt. Omdat dyslectici intuïtief en beeldend denken, zich dingen voor kunnen stellen die er nog helemaal niet zijn, is hun drang tot creativiteit groot. Jurrijn Laan, directeur van Nefli Fotografie, Design en Drukwerk, kent het klappen van de zweep. Dyslexie zit hem in het bloed. Zijn vader en grootvader (die het bedrijf oprichtte), hadden er ook al last van. "Als ik dingen niet voor me zie, vind ik het ontzettend moeilijk om te onthouden. Maar ik ben een paar weken geleden op vakantie met een gids meegelopen. Dat kan ik dan weer tot in detail reproduceren. Ik zag helemaal voor me hoe die stad ontstaan was. Als ik diezelfde informatie zou lezen, zou ik er niets van overhouden." Aantekeningen maakt hij daarom middels tekeningetjes: "Als iemand zegt: ‘er moet zoveel minder papier worden ingevoerd', teken ik een papiertje met een minnetje erbij."

Managementtandem

Hoe mooi die extra visuele genen ook zijn, dyslectische managers hebben een serieus probleem. Sukkelen met woord en schrift is en blijft een handicap. Bovendien doen ze er ook nog eens uren over om een stuk te lezen: Van de Velde schat dat hij over een boek van 160 bladzijdes zo'n veertien uur doet. Dyslectici zijn daarbij behept met een slecht werkend kortetermijngeheugen. En om de ramp compleet te maken, reist dyslexie zelden alleen. Van de Velde: "In de helft van de gevallen heeft de dyslect ook ADHD of een aanverwante stoornis, of je ziet dat ze autistische trekken hebben." Hij voegt eraan toe: "Zelf heb ik ADHD."
Toe maar. Zie het op dyslectische wijze voor u: een rondhyperende manager die de hele dag bruist van de ideeën. Maar hij is even vergeten dat er over een half uur een belangrijke klant komt. En dat mailtje over de winstprognoses voor het komende kwartaal, heeft hij nog niet helemaal uit.
Het zal je baas maar zijn. Hoe lossen dyslectische managers hun onvermogen op? Veel voorkomend is de 'managementtandem' ofwel de 'tweekapiteinsoplossing'. Van de Velde heeft ontdekt dat dit uiteindelijk de beste manier is om zijn bedrijf Equisto te bestieren. Hij runt Equisto samen met een ingehuurde manager die hij nog kende vanuit zijn vorige werk. "We hebben vijf jaar lang alleen maar ruzie gemaakt en nu kunnen we dit werk niet meer zonder elkaar doen." Een andere oplossing is die van de rechterhand, ofwel een goede secretaresse. "Mijn secretaresse heeft het wel extra zwaar ja," geeft Jurrijn Laan toe. "Ze moet bijvoorbeeld al mijn mails doorlopen, want ik vind het heel onprofessioneel als daar fouten inzitten." Over dat laatste doet Van de Velde trouwens niet zo moeilijk: "Dan staan er maar wat meer fouten in mijn mail, jammer dan." En wat doen dyslectische managers met alle inkomende post en stukken die relevant zijn voor het bedrijf? Van de Velde: "Meestal gewoon niet lezen."

Doorzetters

De weg naar de top is voor een dyslectische manager zwaar. "Het voelt als in het donker over het Kanaal naar Engeland zwemmen en dan weer terug," herinnert Van de Velde zich. Zijn studie rechten was zo'n zwemretourtje Verenigd Koninkrijk. "Ik zat eigenlijk altijd tot twee uur 's nachts te studeren. Ik dacht toen dat dat normaal was." Om de resterende tijd te doden, werkte de jonge Van de Velde ook nog als griffier bij de rechtbank. "Ja, ik zocht mijn demon wel een beetje op", geeft hij terugblikkend toe. Een dyslecticus valt onder andere door de mand doordat hij te veel overwerkt en doordat hij het beantwoorden van mails en aanverwante zaken eindeloos voor zich uitschuift.
Een ander kenmerk van een dyslect is het voortraject dat ze af hebben gelegd. Typerend is het slalommen van niveau naar niveau, om uiteindelijk bij het gewenste doel aan te komen. Voorbeeld: een dyslectische medicus begon op het vwo (want hoog IQ) zwaaide door de aanwezigheid van de vakken Frans, Duits en Engels af naar de havo, zwaaide vervolgens af (nog steeds te veel talen) naar de mavo, rondde dat af, deed de havo, het vwo, Geneeskunde, bleef vervolgens lang hangen bij de 'medicijn-stampvakken' (zeven herkansingen) en werd uiteindelijk een succesvol arts. Laan vindt dan ook dat een dyslectische werknemer in ieder geval een bovengemiddelde ijver aan de dag heeft moeten leggen om zijn doel te bereiken. Sterker uitgedrukt: Een dyslecticus die manager wil worden, kan zich geen luiheid permitteren.


Meesterschap

Omgekeerd is een dyslectische manager dus per definitie een doorzetter en een harde werker, een eigenschap die in dit land van noeste calvinistische arbeiders erg op prijs wordt gesteld. Jurrijn Laan ziet het zo: "Bij ons duurt het heel lang tot een woord of feit geladen is. Maar als het er eenmaal in zit, gaat het er niet snel meer uit."
Waar een normale, conceptueel denkende manager kennis heeft genomen van een probleem, heeft de dyslectische manager - ondertussen de verschillende mogelijkheden afscannend en de filmbeelden in versneld tempo afspelend - al drie mogelijke oplossingen verzonnen.
De dyslectische manager is op zijn best een visionair. Van de Velde vindt dan ook dat je dyslectici niet moet pamperen. "Een dyslect moet juist leren zijn karakter op te bouwen. Hij moet van zijn last zijn bagage maken." Laan is het ermee eens. "Mensen zien dingen veel te moeilijk. Dan zal de oplossing ook moeilijk zijn. Je moet juist dingen terugbrengen tot de essentie. Van daaruit ziet een oplossing er eenvoudig uit." Hij doet er nog een schepje bovenop: "Als ik moet kiezen uit twee gelijke sollicitanten waarvan er een dyslexie heeft, kies ik voor de dyslect."  


How to handle dyslectische werknemers (m/v)

- Geef hem de CD-rom Van Dale Hedendaags Nederlands. Deze is direct raadpleegbaar vanuit Windows en corrigeert óók zinsconstructies (en nog veel meer)
- Geef hem indien noodzakelijk het Van Dale Beeldwoordenboek Nederlands-Engels
- Laat Dragon Software op zijn computer installeren, dit is een spraakprogramma, speciaal voor dyslectici
- Geef hem zo mogelijk een rechterhand of iemand waarmee hij kan samenwerken.
- Probeer zijn gedachten over te nemen als hij iets zegt. Zijn ideeën zijn vaak verhelderend.
- Veel dyslecten houden van een werkomgeving met prikkels. Ze functioneren dan opmerkelijk beter. Overleg met hem.
- Geef hem waar mogelijk schema's en grafieken i.p.v. schriftelijke informatie.
- Bedenk: een dyslectische werknemer heeft een veel sterkere intuïtie en een nog veel groter waarnemingsvermogen dan u zelf. Doe daar uw voordeel mee.
- Laat hem niet voorlezen tijdens vergaderingen.
- Laat hem dingen inspreken i.p.v. opschrijven.


Voordelen van de dyslectische manager

 1. Hij hoeft minder te lezen
 2. Hij belt eerder dan dat hij mailt
 3. Hij heeft dingen doorgaans sneller door
 4. Hij ziet sneller oplossingen
 5. Zijn secretaresse doet alles voor hem
 6. Hij is een visionair
 7. Hij kan goed delegeren
 8. Hij heeft een sterke intuïtie
 9. Hij is een doorzetter
 10. Hij is vergeetachtig en verstrooid, heeft ook voordelen

Bekende dyslecten

Albert Einstein, Roald Dahl, Tom Cruise, Will Smith, Wolfgang Amadeus Mozart , Leonardo da Vinci, Jan des Bouvrie, Pablo Picasso, Walt Disney, Cher, Agatha Christie, Ludwig van Beethoven, Henry Ford, Winston Churchill, Nelson Rockefeller

Hoe dyslectisch bent u?

U heeft totaal geen last van woordblindheid? Dan weet u vast alle fouten in de volgende tien woorden op te sporen!
1.  Due dilligence                      
2.  Putopie                                           
3.  Marktgelddag                                  
4.  Insentives                          
5.  Reumakort                         
6. Tompstoon                                                                     
7.  Kondratieffcircus                           
8.  Roomdealing                                   

9.  Me nuts men tiem              
Antw.: 1. Due diligence, 2. Putoptie, 3. Daggeldmarkt, 4. Incentives 5. Tombstone 6. Euromarkt 7. Kondratieffcyclus 8. Management Team 9. Dealingroom

Bron : MT