maandag 23 april 2012

Help kinderen met dyslexie hun zelfvertrouwen versterken

Ouders van kinderen met dyslexie kunnen hun kind helpen door het begrijpen van de aandoening en door te leren omgaan met de specifieke behoeften van hun kind

 
Voor kinderen met dyslexie is het belangrijk dat ze kunnen rekenen op ouders die begripvol en behulpzaam zijn. Ouders van kinderen met dyslexie kunnen hun kind helpen door het begrijpen van de aandoening en door te leren omgaan met de specifieke behoeften van hun kind. Help kinderen met dyslexie hun zelfvertrouwen versterken, zo kan eigenlijk de belangrijkste boodschap worden samengevat. 


Waarom zelfvertrouwen? Kinderen met dyslexie hebben vaak een gebrek aan zelfvertrouwen. Ze stellen vast dat hun schoolmaatjes snel allerlei dingen onder de knie hebben, terwijl ze zelf vaak alle moeite van de wereld hebben om diezelfde dingen te leren. Bovendien dreigen ze vanwege hun dyslexie het mikpunt van spot te worden, zeker op jongere leeftijd wanneer de klasgenoten nog niet het besef hebben dat ze met een dergelijke handicap niet mogen lachen. 


Het gebrek aan zelfvertrouwen heeft een remmend effect, kinderen met dyslexie zullen er hun achterstand alleen maar door zien vergroten. Er ontstaat namelijk een soort zelfvervullend effect: het kind denkt dat het iets niet gaat kunnen omdat het ook bij vorige gelegenheden een bepaald deel van de leerstof niet of niet voldoende snel aangeleerd kreeg. Daardoor ontstaat iets wat sterk op faalangst lijdt. Die faalangst kan echter verdwijnen wanneer er een paar successen worden geboekt. Door het boeken van die successen groeit het zelfvertrouwen opnieuw en zal het kind nieuwe dingen met een grotere kans op succes aanpakken. Het is zodoende belangrijk dat het zelfvertrouwen van kinderen met dyslexie wordt aangesterkt. 


Natuurlijk is het niet altijd even makkelijk om het zelfvertrouwen van kinderen met dyslexie op te krikken. Meestal zijn de ouders wel van goede wil, maar weten ze zelf eigenlijk niet goed hoe het zelfvertrouwen van hun kinderen kan worden opgekrikt. Bovendien hebben kinderen met dyslexie ook nog eens speciale behoeften, die tijdig moeten herkend worden en een juist antwoord op moet worden gegeven. Ouders die minder ervaring hebben met dyslexie, doen er dus goed aan om beroep te doen op professionele hulpverlening om de dyslexie-problemen van hun kind te helpen behandelen. Deze kunnen bovendien ook een antwoord helpen geven om vragen die aan gedragsproblemen gerelateerd zijn. Of met andere woorden: het versterken van het zelfvertrouwen van kinderen met dyslexie is minder voor de hand liggend dan het lijkt. 

dinsdag 10 april 2012

Dyslexieverklaring


Wanneer dyslexie is vastgesteld, hoort bij het rapport van de deskundige ook een dyslexieverklaring. Dit betekent dat uit psychodiagnostisch onderzoek is gebleken dat bij de betrokkene dyslexie is vastgesteld.
Een dyslexieverklaring mag alleen worden afgegeven door een daartoe bevoegde deskundige. De deskundige moet in ieder geval een psycholoog of orthopedagoog zijn. Een remedial teacher of logopedist is níet bevoegd om een dyslexieverklaring af te geven. Lees meer bij Kwalificaties dyslexiedeskundige.
Op de website van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) kunt u een voorbeeld vinden van een goede dyslexieverklaring.

Faciliteiten

De dyslexieverklaring geeft de mogelijkheid gebruik te maken van verschillende faciliteiten in het onderwijs. De (ICT-)hulpmiddelen moeten genoemd worden in de verklaring. Ook kunnen scholen zelf een aantal voorzieningen en hulpmiddelen toestaan. Standaardfaciliteiten zijn:
  • verlenging van examentijd (met hoogstens 30 minuten)
  • vergroting lettertype van de opgaven (hoewel diverse deskundigen het nut hiervan betwijfelen)


Wat is een dyslexiepas?

De school kan diverse specifieke hulpmiddelen en faciliteiten toestaan uit het deskundigenrapport die vermeld staan op de dyslexieverklaring. De faciliteiten worden vermeld op een dyslexiepas of dyslexiekaart, die de school afgeeft aan leerlingen met een dyslexieverklaring. Een dyslexiepas is dus iets anders dan een dyslexieverklaring. Kijk hier voor een voorbeeld van een dyslexiepas. Lees meer bij begrippen.


Geldigheid

Een dyslexieverklaring is onbeperkt geldig. Als de situatie van een kind verandert, kan wel een aanpassing van de adviezen over bijvoorbeeld hulpmiddelen nodig zijn. Dit kan het geval zijn bij de overgang van basis naar voortgezet onderwijs.


Aanvullende brief

De deskundige die de dyslexieverklaring heeft opgesteld kan met een aanvullende brief de aanpassing van de adviezen over bijvoorbeeld hulpmiddelen aangeven. Er hoeft zo geen nieuw dyslexieonderzoek plaats te vinden. De hulpmiddelen die het kind nodig heeft, moeten in de brief of op de dyslexieverklaring staan.

Bron: Balans