dinsdag 29 januari 2013

Ook onder kinderen stijgt het gebruik van tablets en ereaders voor het lezen van boeken.


Niet alleen volwassenen lezen steeds meer ebooks, ook onder kinderen stijgt het gebruik van tablets en ereaders voor het lezen van boeken. Dat blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek van uitgever en distributeur Scholastic. 46% van de kinderen in de VS heeft wel eens een ebook gelezen. In 2010 was dat nog 25%.

De kinderen uit het onderzoek, in de leeftijd van 9 tot 17 jaar, lezen ebooks op diverse apparaten. 21% van de kinderen heeft wel eens een ebook op een ereader gelezen. 2 jaar geleden was dat nog 7%. Ook op tablets wordt flink gelezen. 21% heeft hier wel eens een ebook op gelezen. Daarnaast zijn de laptop, desktop en smartphones onder kinderen populaire apparaten om ebooks op te lezen.
1 op de 5 kinderen die ebooks lezen, zegt over het algemeen meer boeken voor zijn plezier te lezen. Daarnaast geeft de helft van de ondervraagde kinderen aan meer boeken voor hun plezier te zullen lezen wanneer ze betere toegang tot ebooks zouden hebben.

Toch is er ook onder kinderen veel interesse in het papieren boek. 58% van hen denkt in de toekomst altijd nog ook papieren boeken te willen lezen, zelfs al zijn ebooks goed beschikbaar. 80% leest bovendien nu nog voornamelijk papieren boeken voor het plezier. Ebooks worden door kinderen vooral handig gezien als ze buitenshuis zijn, of als ze niet willen dat vrienden zien welke boeken ze lezen.


Het volledige onderzoeksverslag is te downloaden vanaf de site van Scholastic..

Bron:ereaders

dinsdag 22 januari 2013

eBook wint steeds meer terrein

Volgens een onderzoek van Pew Internet leest inmiddels bijna een kwart van de Amerikanen eBooks. Het aantal is het afgelopen jaar gestegen van 16% naar 23%.Het aantal lezers dat gedrukte boeken leest is daarentegen afgenomen van 72% naar 67%.

De toename van het aantal gelezen eBooks wordt verklaard door de toename van het aantal tablet bezitters.Maar liefst één op de vier Amerikanen bezit inmiddels een tablet.Het aantal Amerikanen dat een nu eReader of Tablet heeft, is zelfs toegenomen tot 33%.

Wat verder opvalt in het onderzoek is, dat vooral hoger opgeleiden, en meer vrouwen dan mannen  eBooks lezen.


Bron: pewinternet.org

Het volledig onderzoek is hier te lezen. > link>>> Gratis eBooks downloaden. 

maandag 14 januari 2013

Het begrip Beelddenken

Beelddenken is een theorie die ervan uitgaat dat mensen kunnen denken in beelden. Er zijn volgens de theorie veel beelddenkers onder mensen met autisme, Asperger en ADHD. Zij zouden een samenwerking van het snelle beelddenken en de zintuigen hebben, waardoor ze bijvoorbeeld méér waarnemen. Een beelddenker zou méér beelden per seconde zien (ongeveer 32), wat niet lukt met het bewuste waarnemen, maar alleen door middel van het onderbewustzijn.

 Wat is beelddenken?
Het begrip Beelddenken is geïntroduceerd in 1951 door de logopedist Maria Krabbe. Zij werkte met kinderen met leerproblemen, zoals dyslexie, stotteren en schrijfproblemen. Deze kinderen bleken volgens haar te denken in beelden en zij noemde hen beelddenkers. Haar theorie is dat het lezen van woorden bij deze mensen eerst in beelden omgezet zal worden, en ook het uitleggen van de eigen denkbeelden in taal zal veelal een beknopte uitleg zijn.

Nel Ojemann heeft beelddenken in 1987 nader beschreven als ‘een vorm van denken die iedereen zolang men jong is gebruikt’. Volgens Ojemann gaat het om denken in beelden en handelingen, een beweeglijk omgaan met de werkelijkheid, dat de meeste mensen rond hun vijfde, zesde jaar loslaten ten gunste van het begripsdenken of woorddenken. Beelddenkers laten dit volgens haar echter niet los en maken er juist gebruik van.

De theorie
Beelddenken plaatst zichzelf tegenover taaldenken of woorddenken, een vorm van denken in taal. Maar ook tegenover begripsdenken en abstractie. Andere gebruikte benamingen zijn: divergerend denken, visueel ingesteld zijn, analoog denken, ruimtelijk denken. Beelddenkers zijn volgens de theorie mensen, van wie wordt verondersteld, dat zij voornamelijk en primair in beelden denken. Dat wil zeggen dat nieuwe informatie in beeld wordt opgeslagen en verwerkt. Dit zou gebeuren in de rechter hersenhelft. Beelddenkers zouden ‘empirisch ingesteld’ zijn.


Begripsdenkers (woordelijk redenerende denkers) maken volgens de theorie méér gebruik van het bewust denken (bewuste gedachtegangen) en beelddenkers maken meer gebruik van intuïtief denken via het onbewuste. Het onbewuste verwerkt, en maakt (voor)bewust, met veel grotere snelheid dan het bewuste denken. ‘Beelden, gevoelens, bewegingen, verhoudingen en eerdere ervaringen’ kunnen dan achtereenvolgens door het hoofd flitsen (al of niet met woorden gepaard). Veelal zijn het gedachtegangen die onderdeel zijn van een geheel, en als zodanig de ‘beelden’ ondersteunen (onderbouwing).

Dat alles gebeurt binnen honderdsten van seconden (door het onbewuste). Doordat het bewuste minder wordt gebruikt, kan het ook eerder overbelast raken. Er kan dan behoefte aan een rustmoment ontstaan, waarin vaak voor zich uit gestaard wordt en er achtereenvolgens allerlei waarnemingen tot het bewuste komen die worden verwerkt binnen het eigen denkbeeld. Beelddenken kan ook begrijpend denken (niet te verwarren met begripsdenken) genoemd worden, waarbij alle denkbeelden worden begrepen (‘zo is het’) of juist niet.

De denkbeelden passen dan wél, of juist niet in het denkbeeld (perspectief) als geheel. Vanwege die begrijpende manier van denken, kan iemand zeer stellig zijn of zelfs pedant. In een discussie tussen een woorddenker en een beelddenker treedt vaak onderling onbegrip op. Veelal is er bij beelddenken ook sprake van een fotografisch geheugen. Zo kunnen vanuit het niets ‘antwoorden’ (conclusies) opkomen op vragen waar al eerder over is nagedacht. Als zulke antwoorden zich spontaan aandienen zonder dat hij daar bewust naartoe heeft gewerkt, kan een beelddenker conclusiegericht reageren.

Ook maakt het grote ‘ruimtelijk inzicht’ het mogelijk om al lopend (door straten), een ‘plattegrond’ voor zich te zien (van boven). Zelfs kunnen beelden twee- of driedimensionaal zijn, bijvoorbeeld de binnenkant van een woning, ook als ze nog gebouwd moet worden (architect, aannemer, timmerman).

Wetenschappelijke opvatting
Vanuit de wetenschap wordt beelddenken niet erkend. Sommige wetenschappers stellen dat het denken van de mens altijd gepaard gaat met taal. Taal is een belangrijk gereedschap om ingewikkelde zaken te overdenken. Sommige wetenschappers menen dat dit in de vorm van beelden niet mogelijk is.

bron: wikipedia.nl

maandag 7 januari 2013

Aandacht voor dyslexie en dyscalculie blijft nodig


Scholen voor voortgezet onderwijs voeren het beleid dat ze hebben voor hun ondersteuning aan dyslectische leerlingen goed uit. Dit blijkt uit onderzoek van de inspectie op zestien scholen voor voortgezet onderwijs. De onderzochte scholen kiezen echter allemaal wel voor een eenvoudig zorgmodel en laten daarmee een mogelijkheid liggen om leerlingen met dyslexie breder te ondersteunen.
De inspectie zal via het reguliere toezicht scholen stimuleren meer op maatwerk gerichte zorgmodellen na te streven.
Beleid op het gebied van dyscalculie is beperkt aanwezig. Gedurende de periode van de schoolbezoeken waren er weinig tot geen leerlingen met een dyscalculieverklaring ingeschreven.

Meer informatie