woensdag 24 april 2013

ZEMBLA ETIKETKINDEREN - 18 APRIL 2013

Vorige week kregen we te horen dat onze zoon van 6 leidt aan PDD-NOS en ADHD. Zijn ADHD zou te extreem zijn om hem op het reguliere onderwijs te houden, dat zou hij niet redden.

Of onze zoon nu PDD-NOS en ADHD heeft of niet, over 1 ding z’n mijn man, ik en de therapeut het eens: hij gaat het niet redden op het reguliere onderwijs. En dit is waarom ik denk dat hij het daar niet gaat redden:

De overheid stelt veel te hoge eisen aan de toets-scores van de scholen. Alles op school draait om toetsen en niveaus waaraan moet worden voldaan. Alle kinderen in de groep moeten op vastgestelde momenten op bepaalde niveaus zitten. Vanaf groep 3 is spelen in de hoek er niet meer bij en ook de tijd om buiten te spelen wordt ingekort. Voordat de kerstvakantie begint wordt er van elk kind in groep 3 verwacht dat het kan lezen. Dat betekent werken, hard werken! Ook de groepen zijn veel te groot: onze zoon zit in een groep van 29 leerlingen (er is er eentje verhuisd, voorheen waren het er 30). En voor de klas staat 1 juf, die gelukkig een aantal dagen in de week hulp krijgt van een stagiaire. Als je als kind “afwijkt” van het gemiddelde val je dus buiten de boot. Want je kunt het de juf niet kwalijk nemen dat ze met 29 leerlingen niet genoeg tijd heeft om extra aandacht te geven aan het “niet gemiddelde” kind. Met de intelligentie van onze zoon is niets mis maar zijn aandacht is heel vluchtig en hij is constant afgeleid en krijgt daardoor zijn werk niet af. Hij vraag aandacht, veel aandacht en of het kind nu sneller, langzamer, slimmer of minder slim is, extra aandacht is niet in voldoende mate mogelijk. Dit is dus ook waarom er steeds meer kinderen een “etiket” krijgen: doordat de overheid/maatschappij de lat steeds hoger legt voldoen er steeds meer kinderen niet aan de gestelde eisen.

Onze maatschappij stelt ook veel hogere eisen tegenwoordig, en we doen er allemaal aan mee, ik net zo goed! De tijd dat moeders thuis bleef om voor de kinderen te zorgen en paps ging werken om het gezin te onderhouden zijn allang voorbij. Deze gezinnen zijn meer uitzondering dan regel. Tegenwoordig zijn we bijna allemaal 2 verdieners. Op zich niets mis mee hoor maar de balans is zoek! Alles is natuurlijk ook duurder, de kosten zijn veel hoger maar we willen ook steeds meer: 2 auto’s, grote tv’s, dure vakanties, spel computers, mooie huizen enz. enz. We streven naar meer, en om dat te bereiken moet het hele systeem op de schop, eisen dienen bijgesteld te worden, doelen moeten worden gesteld en gehaald. En als je het niet bij kunt benen, tja dan heb/ben je een probleem.

Ons kind hoeft van ons geen professor, astronaut of arts te worden. Wat we willen voor ons kind is dat hij gelukkig is, dat hij trots kan zijn op zichzelf, dat hij zich in zijn eigen tempo kan ontwikkelen en nog even lekker kind mag zijn. Dat hij de tijd en de mogelijkheden krijgt om te ontdekken wat zijn talenten zijn en zich daarin kan ontplooien. Dat het een sterk en evenwichtig persoon wordt en niet een kind dat zich minderwaardig voelt omdat hij niet voldoet aan de massa. Op dit moment denken we dat we dat alleen kunnen bereiken als hij naar speciaal onderwijs gaat met kleinere klassen waar hij wel de extra aandacht kan krijgen die hij verdient. Maar voordat we een beslissing nemen gaan we eerst eens goed om ons heen kijken. Wat is er mogelijk? Zijn er ook reguliere scholen in de regio met kleinere klassen en een ander onderwijssysteem? Als ouder sta je voor een hele moeilijke opgave. Worden we wel goed voorgelicht? Volgens zembla krijgen kinderen die niet meekomen of zich druk gedragen al snel een psychiatrisch etiket opgeplakt terwijl er eigenlijk niets mis is met het kind. En als je als ouder niet meer kunt vertrouwen op het oordeel van de professional wat moet je dan?

Een gefrustreerde en boze moeder! 


bron: forum- zembla

donderdag 18 april 2013

Dyslexie zelf testen ...........


De Universiteit van Groningen heeft een vragenlijst ontwikkeld om te achterhalen of je kenmerken van dyslexie hebt. Wanneer je daar zelf aan denkt, maar nog niet gediagnosticeerd bent, kan deze lijst je wat meer duidelijkheid geven. Beantwoord de vragen van de screeningslijst dyslexie .
Om in aanmerking te komen voor onderwijsvoorzieningen moet je kunnen aantonen in welke mate je dyslectisch bent. Als bewijsstuk dient de uitslag van een diagnostisch onderzoek, of testen door orthopedagoog of daartoe bevoegde psycholoog. Het stuk mag niet ouder zijn dan een jaar of zes (aanvang middelbare school).
Wanneer je lang geleden getest bent, kan het zijn dat je door remedial teaching of gewoon door ervaring, er inmiddels minder last van hebt. Je kunt je (opnieuw) laten testen bij de volgende instanties:

dinsdag 9 april 2013

Wijziging hulpmiddelen voor dyslectische kandidaten vanaf CE 2013


Met ingang van het examen 2013 is het niet meer nodig en niet meer toegestaan dat scholen zelf een vergroting van de examens maken. In 2013 worden namelijk alle (papieren) centrale examens geleverd in Arial puntgrootte 12. Tot en met het examen 2012 is de puntgrootte standaard Arial 11.
De grotere letter geldt nog niet voor het komende centraal examen in 2012, maar wordt nu al bekendgemaakt zodat scholen bij de voorbereiding van hun kandidaten op het examen 2013 daarmee nu al rekening kunnen houden.
Het uitgangspunt van de regelgeving voor dyslectische kandidaten blijft in 2013 ongewijzigd: de directeur kan de wijze van examinering aanpassen mits onderbouwd met een deskundigenrapport.
Examens in puntgrootte 12 – vergroting overbodig
Puntgrootte 12 wordt internationaal beschouwd als een lettergrootte die ook voor kandidaten met een leesbeperking werkbaar is. Door de levering in puntgrootte 12 vervalt de noodzaak voor scholen om zelf te vergroten. Met deze wijziging zijn de centrale examens in lijn met wat op grond van het dyslexieprotocol op veel scholen al gebruikelijk is. Voor scholen betekent dit een vermindering van de organisatielast rondom het examen. De dyslectische kandidaat kan voortaan zijn examen maken vanaf het originele papier en is niet meer aangewezen op de A3-vergroting.
De letters in tabellen en grafieken worden niet tot puntgrootte 12 vergroot. Een loep(lineaal) kan voor de gewenste vergroting zorgen.
Cito publiceert tijdig voor het centraal examen 2013 voorbeelden van examens 2012 in puntgrootte 12.
Als kandidaten in de jaren voorafgaand aan het examen werken met op de kopieermachine vergrote toetsen (vaak ongeveer puntgrootte 15), dan kan gewenning aan deze zeer grote letter ontstaan waardoor de op zichzelf voldoende grote letter in puntgrootte 12 als te klein wordt ervaren. Het College voor Examens beveelt scholen daarom aan om in lijn met het dyslexieprotocol zoveel mogelijk ook in de toetsen voorafgaand aan het examen uit te gaan van punt 12 voor alle kandidaten, en niet (extra) te vergroten.
En als punt 12 toch te klein is?
In incidentele gevallen zal puntgrootte 12 niet voldoende zijn. Dit zou met name kunnen optreden bij kandidaten met een combinatie van dyslexie en een visuele beperking. Het examen kan dan worden aangeboden als pdf op de computer van de kandidaat. De kandidaat kan dan zelf op het beeldscherm op maat vergroten. Mocht ook dit voor een kandidaat niet mogelijk zijn, dan kan een speciale variant worden besteld, zoals nu al voor kandidaten met een visuele beperking het geval is.
Envelop met pdf niet meer vooraf openen
Scholen ontvangen in het eerste tijdvak op aanvraag een cd-rom met daarop een pdf van het examen. In het tweede tijdvak ontvangen scholen deze cd-rom standaard. Deze pdf wordt tot en met het examen 2012 met name gebruikt voor de productie van grootschrift. Daarnaast dient de pdf ook voor spraaksynthese (computerspraak), bedoeld voor leerlingen met recht op auditieve ondersteuning.
Vanaf het centraal examen 2013 vervalt het recht om de envelop voorafgaand aan de examenzitting te openen. De benodigde software (spraaksynthese) kan vooraf worden geïnstalleerd en het plaatsen van de cd-rom met de pdf van het examen is eenvoudig uitvoerbaar in beperkte tijd, direct voorafgaand aan de zitting. Als de school voor de afname een andere drager dan de cd-rom nodig heeft, kan deze omzetting gebeuren direct voorafgaand aan de zitting.
Handmatige omzetting niet meer mogelijk
De gangbare spraaksyntheseprogramma's kunnen overweg met pdf's. De school kan dat controleren aan de hand van de examens op cito.nl.
Als de op een school gebruikte programmatuur voor spraaksynthese handmatige omzetting naar een ander bestandsformaat dan de pdf vereist, dan is gebruik van die programmatuur bij het centraal examen vanaf 2013 niet meer mogelijk.
Aanpassingen in pdf's
Spraaksynthesesoftware heeft soms moeite met teksten in kolommen, of de software leest alineanummers en dergelijke mee. Vanaf 2013 worden de pdf's voorzien van enkele aanpassingen. Overigens, wie op het centraal examen spraaksynthese gebruikt, is aan het gebruik gewend en dus ook aan tekortkomingen als een incidenteel verkeerd gelegde klemtoon.


Om te kijken hoe de examen er uit ziet, kun je het zelf alvast uit testen klik hier voor een voorbeeldexamen. Te gebruiken bij alle ICT hulpmiddelen zoals kurzweil -  sprintplus - claroread - L2S... enz

bron: examenblad

woensdag 3 april 2013

Wat vindt Balans van het onderzoek naar actiegames voor kinderen met dyslexie?

Recent werd in diverse kranten aandacht besteed aan een Italiaans onderzoek1. In dat onderzoek werd gesteld dat het spelen van bepaalde videogames tot spectaculaire verbeteringen van de leesvaardigheid zou leiden bij kinderen met dyslexie.

Aandacht

Deze kinderen zouden dankzij het spelen van actiegames sneller gaan lezen zonder meer leesfouten te maken. De onderzoekers pleiten er dan ook voor om dyslexie te behandelen met actiegames. Achterliggend idee is dat kinderen met dyslexie moeite hebben met het richten van de aandacht bij het kijken. Dankzij de games zouden zij zich beter leren focussen bij het lezen.

Actiegames

Dat achterliggende idee over de oorzaak van dyslexie is echter discutabel en zeker geen gemeengoed onder wetenschappers. Recente onderzoeksbevindingen laten zien dat dyslexie een 'meervoudig bepaalde ontwikkelingsstoornis' is. Dat wil zeggen dat bij dyslexie meerdere oorzaken een rol spelen en dat geen van die oorzaken op zichzelf voldoende is om dyslexie te verklaren.2 Dus ook aandachtsproblemen bij het kijken alléén kunnen dyslexie niet verklaren. Het spelen van actiegames als 'dyslexiebehandeling' doet geen recht aan de bevinding dat bij dyslexie meerdere oorzaken een rol spelen.

Toevalstreffer

Balans sluit zich aan bij het oordeel van psycholoog Fred Hasselman van de Radboud Universiteit over de uitkomsten van het Italiaanse onderzoek. Hasselman stelt in de Volkskrant dat die uitkomsten een toevalstreffer kunnen zijn en pleit voor vervolgonderzoek in een ander taalgebied. Pas dan kunnen betrouwbaarder conclusies worden getrokken over het mogelijke effect van actiegames op dyslexie.

1 Onder andere gepubliceerd in het tijdschrift Current Biology en in de Volkskrant.
2 Zie voor meer informatie over dyslexie als meervoudig bepaalde ontwikkelingsstoornis bijvoorbeeld de lezing van Dr. Peter de Jong op de meest recente conferentie van de Stichting Dyslexie Nederland.
Bron : Balans