dinsdag 28 januari 2014

Herkansing citotoets Engels

Cito biedt herkansing delen Kijk- en luistertoets Engels havo en vwo

In Kijk- en luistertoetsen (KLT) beantwoorden leerlingen vragen over audio- of videofragmenten. Na ieder fragment volgt een korte pauze waarin de leerling het antwoord op de vraag invult en de vraag over het volgende fragment leest.

Te korte pauzes

Deze week ontvingen wij klachten dat de pauzes tussen de vragen bij KLT Engels havo en vwo te kort zijn. Wij hebben dit onderzocht en geconstateerd dat deze klachten gegrond zijn. Bij het videodeel van de toets havo Engels en het audiodeel van de toets vwo Engels zijn de pauzes inderdaad een aantal keer te kort. Dit is in de reguliere versie en de versie voor dyslectische leerlingen het geval.

Herkansingsmogelijkheid

Cito beseft dat leerlingen die de toets gemaakt hebben hinder ondervonden van deze fout en betreurt dit ten zeerste. Omdat wij de leerlingen niet willen benadelen, bieden wij voor het videodeel Engels havo en audiodeel Engels vwo van de reguliere versie en de versie voor dyslectische leerlingen een herkansing. Leerlingen kunnen deze onderdelen op maandag 17 maart opnieuw maken. De uitslag volgt in de week van 24 maart. Wij hopen gedupeerde leerlingen hiermee een goede oplossing te geven en bieden alle betrokkenen onze welgemeende excuses aan.

Scholen ontvangen vandaag via een e-mail meer informatie. 


Bron: Cito

donderdag 16 januari 2014

ADHD, autisme en dyslexie: oorzaak en oplossing

De modernste manier om stoornissen bij nieuwetijdskinderen te veroorzaken wordt in het onderwijs toegepast. Al een jaar of vijf hoor je politici roepen dat ‘je niet vroeg genoeg kunt beginnen met onderwijs’. Maar hoe goed is dat onderwijs eigenlijk en wat doet onderwijs met je kind, als het te vroeg begint? En wat is de oplossing voor het probleem?


We weten allemaal nog van onszelf dat we naar de Grote School gingen, toen we 6 jaar waren. Als je op of na 1 oktober geboren was, had je ‘pech’: dan moest je nog een jaar kleuteren. Op de kleuterschool speelden we met auto’s en met poppen en moesten we prikken. Letters leren was uit den boze op die leeftijd, vond iedereen. En terecht, want iedereen weet dat de hersenen van een kind meestal niet voor z’n 6e jaar klaar zijn om te leren. Eenmaal aangekomen op de grote school leerden we letter voor letter en deden we er een jaartje of drie over om goed te leren lezen en schrijven. Ook rekenen leerden we rustig aan.
Maar dat is nu geschiedenis. Want hoe gaat het nu? De kleuterschool is geïntegreerd in de ‘basisschool’ en kinderen in groep 2, die 5 jaar oud zijn, moeten al leren lezen. Op sommige scholen leren ze zelfs al Engels op die leeftijd. In groep 3 leren ze in drie maanden tijd perfect lezen en schrijven. De inspectie vindt dat schoolkinderen zelfs in de pauze nog leerspelletjes zouden moeten doen en beslist niet vrij zouden mogen spelen, vertelde de directeur van de school van mijn jongste spruit mij kortgeleden nog. Hoewel iedereen weet dat dit niet correct is, hoor je er te weinig mensen over.

De oorzaak
Wat is nu eigenlijk het probleem met dat leren? Het leren op scholen gebeurt via de linker hersenhelft. Dat betekent dat er kennis uit boeken uit het hoofd wordt geleerd, via structuur. Dat is niet de natuurlijke manier voor kinderen: van nature leren zij door iets te horen en dat na te doen. Daar gebruiken zij hun rechter hersenhelft voor: hun gevoel.
Maar eigenlijk hoort communicatie via de rechter hersenhelft binnen te komen, dus via intuïtie, taal of telepathische communicatie. Dan gaat de boodschap naar de linker helft om daar verwerkt en gestructureerd te worden. Via de linkerkant gaat de boodschap ook weer naar buiten. Zo verloopt de communicatie ook in de hogere sferen. Alleen bij telepathische communicatie wordt alleen de rechterhelft gebruikt. De linker wordt dan alleen gebruikt voor de verwerking van de boodschappen.
Op jonge leeftijd al moeten leren door de linker hersenhelft is daarmee tegennatuurlijk. De fantasie, intuïtie en het gevoel van kinderen komen in het gedrang, doordat ze hele dagen op school zitten en hun rechter hersenhelft daar niet gebruikt wordt. Creatieve vakken zoals muziek, drama en tekenen worden steeds minder gegeven op school.
Gewone kinderen kunnen er wel tegen om te vroeg te moeten leren, maar nieuwetijdskinderen niet. Die zijn van zichzelf al gevoeliger en hun hersenen raken erdoor aangetast. Ze keren zich of naar buiten om de opgedane indrukken eruit te gooien en worden dan hyperactief genoemd of keren zich naar binnen en willen niemand meer zien. Dan krijgen ze het label autistisch. Sommige kinderen halen de letters door elkaar en worden dyslectisch door het te vroeg beginnen met letters.
We kennen allemaal de desastreuze gevolgen van die stoornissen: kinderen moeten aan de anti-depressiva of andere chemische pillen met een heleboel bijwerkingen. Dyslexie is in de reguliere geneeskunde niet te genezen. Ook ADHD- en autistische symptomen hebben kinderen meestal voor hun leven. Toch zijn dit geen ziektes, maar gecreëerde gedrochten door slecht onderwijs, dat steeds goedkoper moet worden en waarin op een duidelijk foutieve manier met kinderen wordt omgegaan.
Doordat er vooral in de grote steden veel buitenlandse gezinnen wonen, die slecht Nederlands spreken, roepen politici steeds harder dat kinderen nog eerder naar school moeten. Deze kinderen lopen een taalachterstand op, doordat hun ouders niet in staat zijn hun Nederlands te leren. Op de school van mijn jongste spruit kun je echter duidelijk zien, dat het heel goed te doen is om kinderen op school Nederlands te leren. Het is dus een onzinnig argument om kinderen nog vroeger naar school te laten gaan en een andere geldige reden daarvoor is er niet.
Laten we dus vooral niet in de stress schieten en bang worden dat onze kinderen een leerachterstand zouden kunnen oplopen. Wanneer we in de angstsferen blijven zitten, kunnen we niet verder komen om deze maatschappij van binnenuit te veranderen. Kan je kind niet meekomen op school en is het niet geïnteresseerd? Ik weet dat dat heel moeilijk is voor zowel de ouder als het kind, maar laat het los! Moet je kind een jaar overdoen? Laat dat maar gebeuren dan. Deze wereld duurt nog maar kort. Het nieuwe, vijfdimensionale onderwijs komt eraan. Het is totaal anders dan het huidige onderwijs en lijkt ook niet op Iederwijs of op welk reeds bestaand onderwijs dan ook.
De oplossing
Het vijfdimensionale onderwijs gaat ten eerste uit van pure liefde voor en van ouders, leraren en kinderen. Verder worden er dingen geleerd, maar nooit met tegenzin of te vroeg of op onnatuurlijke wijze. Alles gaat vanuit liefde, eenheid en vreugde. En alles wordt besproken tussen de leraar, de ouder(s) en het kind. Lezen en schrijven is niet meer nodig, want informatie komt op telepathische wijze uit boeken. Rekenen gaat ook via de intuïtie. Sommige kinderen kunnen dit nu al, maar mogen dat niet op school. Straks mag dat wel en gaat iedereen dat leren! Op een vijfdimensionale school zijn ook spirituele vakken, zoals het centreren van gedachten, healen, mediteren, kennis van het universum en meer. Stoornissen en dwang zijn er niet. Ook zijn kinderen niet verplicht een bepaald aantal uren per jaar op school door te brengen. Ze mogen, als ze dat willen, ook thuis bepaalde lessen volgen of bij beroepsmensen in de leer. Leren is een sociaal proces, dus op een vijfdimensionale school zijn geen proefwerken, die je opeens in je eentje moet afleggen. Tests zijn er heel gedegen en bestaan uit meerdere componenten, die vooral uitdagend van karakter zijn.
Dit onderwijs wordt binnenkort door mij helemaal goed bekendgemaakt en geïntroduceerd. Het is niet mijn idee of mijn kennis, maar het is afkomstig uit de vijfde dimensie en het is universeel. Ik heb die kennis gekregen, omdat ik in de Raad van Onderwijs zit op de Pleiaden en ik voor dit doel naar de aarde ben gekomen. Hoe snel het overal toegepast zal worden, weet ik niet. De tijd gaat snel, dus lang zal het niet duren.
©Sophia Dijkhuis  2011

dinsdag 7 januari 2014

Trager lezen door dyslexie

Leesprobleem door ‘woordblindheid’


Voor sommige mensen is het verschil tussen drop en dorp lastig te onderscheiden. En ook de klanken eu, u en ui kunnen ernstig veel op elkaar lijken. Als lezen, spellen en schrijven moeizaam gaan en veel energie kosten, kan het zijn dat u dyslexie hebt. 

Dyslexie wordt ook wel woordblindheid genoemd en betekent letterlijk ‘niet kunnen lezen’. De Griekse term dys en lexis staan respectievelijk voor niet goed kunnen functioneren en taal of woorden. Bij mensen met dyslexie gaat lezen, spellen en schrijven veel te moeizaam, terwijl je wel een gemiddelde intelligentie hebt. Alleen als er geen sprake is van andere oorzaken die de leesproblemen kunnen verklaren, spreken we van dyslexie.

Lezen

Mensen met dyslexie hebben een stoornis in het technisch lezen, niet het begrijpend lezen. Dyslexie kan het begrijpend lezen wel belemmeren. Bijvoorbeeld als het technisch lezen veel aandacht en energie vraagt.
Ook het vlot leren lezen gaat minder soepel. De meeste kinderen met dyslexie leren lezen, maar meestal blijven ze trager. Daarbij zijn ze vaak sneller afgeleid dan de gemiddelde lezer en kost het meer energie. Ook dit gaat ten koste van het begrip.

Oorzaak

De precieze oorzaak van dyslexie is nog onbekend, maar er zijn wel een aantal theorieën. Zo is het mogelijk dat er iets mis is in de aanlag van de hersenen, waardoor de linker hersenhelft zich langzamer ontwikkelt dan de rechter helft. Een andere mogelijkheid is dat de informatieverwerking in de hersenen niet snel genoeg verloopt. Een derde theorie betreft een verlaagde hersenactiviteit in de gebieden voor woordherkenning en -analyse.
Het is duidelijk dat mensen met dyslexie problemen hebben met de fonologische verwerking van taal en het snel benoemen van woorden. Het zou dan ook goed kunnen dat u bij dyslexie minder goed in staat bent om klanken aan schrifttekens te koppelen, waardoor u klankcodes ook niet goed opslaat in het geheugen.
Met zekerheid kan worden gesteld dat dyslexie in grote mate erfelijk bepaald is. Een kind dat een ouder heeft met dyslexie, heeft 40 tot 50 procent kans er ook aanleg voor te hebben. Bij twee dyslectische ouders ligt dit percentage rond de 80 procent.

Diagnose

Dyslexie komt bij ongeveer 4 procent van de Nederlanders voor. Meestal wordt de diagnose bij kinderen gesteld. Drie keer zo vaak bij jongens als bij meisjes.
Over het algemeen wordt dyslexie herkend doordat er sprake is van een hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. De leesproblemen vallen vooral op bij het hardop lezen.
Kinderen met dyslexie kunnen moeite hebben:
  • om het verschil te horen tussen klanken als m en n; p, t en k; s, f en g; eu, u en ui
  • om de klanken in volgorde te zetten, zoals bij 'dorp' en 'drop' of '12' en '21'
  • om de aandacht te houden bij gesproken woord
  • met het inprenten van reeksen, bijvoorbeeld tafels of spellingsregels
  • met het onthouden van vaste woordcombinaties, uitdrukkingen of gezegdes
  • met het onthouden van losse gegevens, zoals rijtjes, woordjes en jaartallen

Behandeling

Aangezien dyslexie een hersenaandoening is, houdt het niet op als u ouder word. Ook is er geen behandeling of therapie bekend, waarmee het probleem volledig kan worden opgelost. Dyslexie kan echter wel voor belemmeringen in het onderwijs zorgen of leiden tot sociaal-emotionele problemen, dus het is belangrijk dat een kind op school hulp krijgt.
Er bestaan diverse regelingen en voorzieningen waar u gebruik van kunt maken. Voorbeelden zijn gesproken schoolboeken of speciale examenfaciliteiten. Op de website van het Steunpunt Dyslexie vindt u een overzicht van de mogelijkheden.

Gedragsproblemen

Bij mensen en kinderen met dyslexie is geen sprake van luiheid of gebrek aan intelligentie. Wel is het zo dat dyslexie niet alleen problemen geeft bij taal, maar bij alles waar veel lezen aan te pas komt.
Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat dyslexie vaak voorkomt in combinatie met andere leerstoornissen (dyscalculie), aandachtstoornissen (ADHD), motorische stoornissen (DCD) en spraak- of taalstoornissen.